Дипломні роботи

Курсові / дипломні роботи

ЕТАПИ ТА ФОРМИ КОНРОЛЮ  ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

І. Основні вимоги до написання кваліфікаційних робіт

Виконання кваліфікаційної роботи з французької мови передбачає досягнення одночасно як навчальної, так і дослідницької мети, адже автор роботи, з одного боку, повинен продемонструвати повноту засвоєння навчального матеріалу, широту ознайомлення з літературою з певної проблеми, а з іншого боку – виявити вміння аналізувати конкретні мовні факти, узагальнювати їх і робити обгрунтовані та правильні висновки.

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з окремого розділу теоретичного курсу і передбачає оволодіння достатнім рівнем практичних та теоретичних знань з французької мови.

Структура курсової роботи

При написанні курсової роботи потрібно дотримуватися таких правил:

 • Основна структура курсової роботи: Титульний лист, Зміст, Вступ, Основна частина, Висновки, Література, Додаток (якщо потрібно).
 • Титульний лист (1 стор.) оформлюють на окремому листі паперу.
 • Зміст (1 стор.) містить назви всіх розділів, підрозділів і обов’язково вказуються сторінки, де знаходяться вони в курсовій роботі (див. зразок 1).
 • Вступ (1-2 стор.)курсової роботи обов’язково повинен містити актуальність роботи і мету, закінчуватися ключовими словами, які відображають, до якої області хімії відноситься курсова робота.  Розміщується Вступ після Змісту курсової роботи на окремій сторінці.
 • Основна частина курсової роботи  містить 2-3 розділи. Не потрібно писати слова «Основна частина». Основна частина починається з розділу 1, який має певну назву. Основний розділ може містити підрозділи. Нумерація підрозділів оформлюється додаванням до номеру основного розділу номеру підрозділу. Не рекомендується використовувати багато вкладених заголовків. Рівень вкладеності не може перебільшувати 4. Назви розділів, підрозділів не можуть співпадати між собою, а також не можуть співпадати з назвою курсової роботи.
 • Рисунки та таблиці вставляються в текст курсової роботи або розміщуються на окремих сторінках в порядку їх обговорення в тексті. Всі рисунки і таблиці повинні мати назву.
 • Висновки (≈ 2 стор.) мають відображати основні результати роботи.
 • Список літератури (25 джерел), оформлюють відповідно  ДСТУ ГОСТ “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. Публікації, що цитуються  в курсовій роботі, нумерують у  квадратних дужках у порядку їх появи в тексті роботи.

Оформлення курсової роботи

 • Листи, на яких пишеться курсова робота, мають бути формату А4.

Поля: ліворуч – 20 мм, зверху і знизу – 20 мм, праворуч – 10 мм.

 • Шрифт 14 пт, Times New Roman, міжстроковий інтервал – 1,5.
 • Текст курсової роботи вирівнюють по ширині, заголовки вирівнюють по центру.
 • Об’єм курсової роботи  – 25 стор.
 • ЗмістВступОсновну частинуВисновкиЛітературу курсової роботи починають з нової сторінки.
 • Підрозділи в розділах курсової роботи відокремлюють 2 пропусками.
 • Сторінки курсової роботи нумерують арабськими цифрами, включаючи титульний лист і додатки, проставляючи номер праворуч зверху або знизу. Номер сторінки на титульному листі не вказують.
 •  Надруковану курсову роботу розміщують в папці (швидкозшивач).

 

Дипломна (магістерська) робота складається зі вступу, двох, трьох або чотирьох розділів, висновків, списку джерел та використаної літератури. Композиція дипломної (магістерської) роботи повинна бути детально продуманою, логічно і послідовно розкривати тему, забезпечувати повну характеристику об’єкта дослідження.

Приблизна структура кваліфікаційної роботи:

– І. Вступ. (до 5 ст.);

– Розділ І (опрацювання теоретичної проблематики та визначення концепції роботи, принципів аналізу об’єкта дослідження – 15-20 ст.);

– Розділ ІІ та ІІІ (IV) (описова частина роботи: характеристика об’єкта дослідження – 15-25 ст. кожен залежно від кількості розділів);

– Висновки (3-4 ст.).

Дипломна (магістерська) робота повинна бути надрукована. У тексті роботи не допускаються орфографічні, пунктуаційні помилки; текст має бути добре відредагованим, не містити стилістичних, логічних та змістових огріхів. Обсяг роботи дипломної роботи 75 ст. машинопису (магістерської роботи – від 75 ст. і до 100 ст.) з розрахунку  60-64 знаки в рядку, 28-29 рядків на сторінці. Робота друкується на стандартному листку формату А-4 з розбивкою берегів: лівий – 35 мм, зверху та знизу – 20 мм, правий – 10 мм.

Тематика дипломних робіт ( 2017-2018 рр.)

Тематика дипломних робіт ( 2018-2019 рр.)

Тематика дипломних робіт ( 2019-2020 рр.)

Тематика дипломних робіт (2020-2021 н.р.)

Тематика дипломних робіт (2021-2022 н.р.)

Тематика дипломних робіт(2022-2023 н.р.)

Тематика дипломних робіт(2023-2024 н.р.)