Освітні програми ОР Бакалавр

ОП«Французька мова і література» та ОП«Французька мова і література, англійська»

Освітньо-професійна програма «Французька мова і література» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (2016)

Освітньо-професійна програма “Французька мова і література” Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (2019)

Освітньо-професійна програма “Французька мова і література” Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (2021)

Освітньо-професійна програма “Французька мова і література, англійська мова” Перший (бакалаврський)рівень (2022)

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Залиште Ваш відгук та пропозиції щодо вдосконалення ОП “Французька мова і література” ОР Бакалавр

Сертифікат про акредитацію

У межах спеціальності 035.055 Романські мови і літератури (переклад включно), перша – французька кафедра французької філології пропонує освітні програми «Французька мова і література» та «Французька мова і література, англійська» для рівня «бакалавр». Зусиллями професорсько-викладацького складу кафедри та інших структурних підрозділів забезпечується підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, перекладу) та освіти (педагогіки, психології, методики). Особливістю навчання за обраною спеціальністю є поєднання загальнотеоретичної та спеціальної навчальної підготовки з формуванням навичок науково-дослідної та педагогічної роботи. Зокрема студентам пропонується поглиблене вивчення двох іноземних мов, літератури, практична підготовка перекладача, вчителя, викладача. Студенти проходять виробничу (педагогічну) практику на базі закладів вищої освіти, закладів середньої загальної освіти, навчальну практику (лінгвістичну/перекладознавчу) у перекладацьких агенціях та центрах мовних курсів.
Навчання на обраній спеціальності забезпечують висококваліфіковані викладачі, які пройшли стажування у європейських країнах за підтримки Посольства Франції в Україні, викладачі з досвідом перекладацької роботи. Активно застосовують новітні методики/технології: лекція-дискусія, лекція-презентація (PowerPoint), лекція-обмін інформацією, стендова доповідь; інтерактивні методи комунікативного навчання – мозковий  штурм,  пірамідальна  дискусія,  дискусія  в  малих групах, «ажурна пилка», дискурсивний аналіз тексту, дебати, проекти. Студенти можуть брати участь у Всеукраїнських студентських конкурсах/олімпіадах у галузях  лінгвістики, літератури,  перекладу, у міжнародних освітніх проектах. Освітня програма «Французька мова і література» забезпечує студентам можливість реалізувати результати навчання, необхідні для подальшої професійної діяльності, а потенційні роботодавці отримують можливість оцінити рівень їхньої підготовки. Студенти беруть активну участь у діяльності громадської організації «Paris-IF», яка пропагує французьку культуру і мистецтво на теренах міста та області, зокрема в акціях «Французька весна», які щороку проходять в місті за підтримки Посольства Франції в Україні.
Використовуються новітні автентичні підручники видання Hachette (Alter ego, А1/В2), CLE International (Activités pour le cadre européen commune de référence А1/В2) та видання Didier (Génération, А1/A2, Le Nouvel Édito B1/B2), що забезпечує опанування новітніми методиками навчання.
Організація навчання за освітньою програмою відповідає стратегічному напряму, а саме удосконаленню студентоорієнтованого навчального процесу задля формування необхідних компетентностей у студента, які забезпечать високий рівень його конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці.