Актуальні проблеми літературознавства

Студентський науковий гурток «Актуальні проблеми літературознавства»
Керівник – проф. О. А. Бігун

Науковий гурток «Актуальні проблеми літературознавства» – це творчий колектив здобувачів вищої освіти, об’єднаний з метою формування первинних систематизованих навиків наукової діяльності та вмінь застосовувати у практичній діяльності досягнення науки і науково-технічного прогресу та для забезпечення якісної підготовки фахівців. Він покликаний стимулювати активну творчу наукову працю здобувачів вищої освіти у процесі навчання, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їх наукового зростання.

Основні завдання наукового гуртка: забезпечення розширеного засвоєння здобувачами вищої освіти навчального програмного матеріалу та поглиблення знань із дисциплін, що вивчаються; засвоєння здобувачами вищої освіти методології наукового дослідження, розвиток у них наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення світогляду та підвищення рівня інтелекту; формування у здобувачів вищої освіти навиків наукової діяльності, а також умінь використовувати теоретичні знання у практичній діяльності; залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності за напрямом наукової теми кафедри французької філології; виховання у здобувачів вищої освіти потреби постійно вдосконалювати знання з обраної професії.

Публікації учасників гуртка «Актуальні проблеми літературознавства»:

 1. Дудлій С. Еротизація тексту як складова ідіостилю Фредеріка Бегбеде. Молодий вчений. Серія «Філологічні науки». 2020. Вип. 8(84). С. 190-195. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/8/38.pdf
 2. Дудлій С. Поетика еросу як складова постмодерного дискурсу (на матеріалі творів Фредеріка Бегбеде). Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): Матеріали V Всеукраїнській науково-практичній конференції (01 жовтня 2020, м. Івано-Франківськ). С. 74-76. URL: https://fim.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/10/ELLIC_2020-1.pdf
 3. Беженар Т. В. Сугестивна роль метафори в сучасних франкомовних рекламних текстах. Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 22–23 травня 2020 р). Одеса, 2020. Ч.ІІ, № 143. С. 83–85.
 4. Беженар Т. В. Прагматика використання стилістичних фігур у сучасних франкомовних рекламних слоганах. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020) : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників, аспірантів, студентів (м. Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р.). Івано-Франківськ, 2020. № 89. С. 12–14.
 5. Грабовецька Р. П. Особливості кольоропозначення у дискурсі високої моди. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Міжнародного гуманітарного університету. Напрям «Романські, германські та інші мови». Одеса, 2020. С. 31-35.
 6. Микитюк О. Пареміологічні одиниці у романі Катрін Кюссе «Un brilliant avenir». Всеукраїнська науково-практична конференціія “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020), м.Івано-Франківськ. 2020, C.35-38.
 7. Мудрик Н. А. «Міфологічні джерела роману Кароль Мартінес “Le cœur cousu”» Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку, Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 22-23 травня 2020 року, Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2020, Ч. I, С. 62-65.
 8. Мудрик Н. А. «Міфологічні та фольклорні елементи в романі Кароль Мартінез “Le cœur cousu”» Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020), матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020, відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2020, С. 228-230.
 9. Мудрик Н. А. «Фольклорні джерела образу чаклунки у романі Кароль Мартінес “Le cœur cousu”» Еврика – ХXІ, Збірник студентських наукових праць, Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020, С. 70-72.
 10. Цюцяк І. Вербалізація концепту JOIE у романі Е.-Е. Шмітта «Oscar et la Dame Rose». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С.145-148.
 11. Бунзяк Я. Образ Анни Ярославни в сучасній французькій прозі (на основі романів Жаклін Доксуа та Режіни Дефорж). Ідентичність: текстуальні виміри: колективна монографія / за ред. Ольги Бігун. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2021. С. 117–135.
 12. Гонта Н. Професійна ідентичність в науковій літературі. Еврика – ХXІІ. Збірник студентських наукових праць. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С. 71–73.
 13. Гонта Н. Лінгвістичні засоби відображення емоційного стану головного персонажа в романі Давіда Фоенкіноса «Vers la beauté». Ідентичність: текстуальні виміри: колективна монографія / за ред. Ольги Бігун. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2021. С. 222-242.
 14. Марценюк Г. Ідентичність еліптичного мовлення персонажів у функційно-комунікативному та перекладознавчому контексті. Ідентичність: текстуальні виміри: колективна монографія / за ред. Ольги Бігун. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2021. С. 243–257.
 15. Мелега Л. Національна ідентичність Роксолани у романі Алена Паріса «Le dernier rêve de Soliman» Ідентичність: текстуальні виміри: колективна монографія / за ред. Ольги Бігун. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2021. С.167–180.
 16. Мізюк Л. Соціальна ідентичність як складова художнього дискурсу.  Еврика – ХXІІ. Збірник студентських наукових праць. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С. 103–105. 
 17. Мізюк Л. Вербалізація фактору роду і середовища як репрезентантів соціальної ідентичності в романі Ніколя Матьє «Leurs enfants après eux». Ідентичність: текстуальні виміри: колективна монографія / за ред. Ольги Бігун. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2021. С. 258–276. 
 18. Семкович І. Десакралізація образу матері у романі Франсуази Саган «Bonjour tristesse». Ідентичність: текстуальні виміри: монографія / ред. О. А. Бігун. Івано-Франківськ,  2021. с. 68–81.
 19. Семкович І. Стратегії фемінності крізь призму міжособистісних взаємин. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2021): матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 04 жовтня 2021 р.). Івано-Франківськ, 2021. С. 74–76.
 20. Дідух Т. Лексична специфіка комунікативної стратегії сучасної Французької реклами. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали  VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ). С. 249-252. URL: ЗБІРНИК-ELLIC-2022.pdf (pnu.edu.ua)
 21. Йосипенко В. Методолігчні засади дослідження франко-українського перекладу засобів емотивності на основі роману «Діти їхні» Ніколя Матьє. ». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали  VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ). С. 261-264. URL: ЗБІРНИК-ELLIC-2022.pdf (pnu.edu.ua)  
 22. Харків І. Функціонування метафори в сучасних франкомовних рекламних текстах. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали  VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ). С. 101-103. URL: ЗБІРНИК-ELLIC-2022.pdf (pnu.edu.ua)  
 23. Семчук А. Функціональні зміни метафори при перекладі. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали  VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ). С. 207-210. URL: ЗБІРНИК-ELLIC-2022.pdf (pnu.edu.ua)  
 24. Жоян Д. ЛІнгвальні маркери чоловічого стереотипного мисленя у новелах А. Гавальди «PERMISSION» і «CET HOMME ET CETTE FEMME». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали  VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ). С. 257-260. URL: ЗБІРНИК-ELLIC-2022.pdf (pnu.edu.ua)
 25. Сорохтей П. Проблеми відтворення граматичної специфіки діалектизмів у перекладах творів Василя Стефаника. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали  VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ). С. 210-213. URL: ЗБІРНИК-ELLIC-2022.pdf (pnu.edu.ua)
 26. Маковійчук А. Комінікативна специфіка сучасного BANDE DESSINÉ. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали  VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ). С. 290-293. URL: ЗБІРНИК-ELLIC-2022.pdf (pnu.edu.ua)
 27. Григорук Ю. Відтворення культурних маркерів національної ідентичності в романі Марі-Франс Клер «П’ять майорців для мого незнайомця». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали  VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ). С. 238-243. URL: ЗБІРНИК-ELLIC-2022.pdf
 28. Мицик Д. Наративна структура поезій у прозі Шарля Бодлера.  Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали VII Всеукраїнській науково-практичній конференції (06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ).    С. 133-136.         URL: https://fim.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/38/2022/10/ELLIC-2022-Збірник-матеріалів-конференції-04-06-жовтня.pdf
 29. Мицик Д. Наративна структура «Le Spleen de Paris» Шарля Бодлера. IV International Scientific and Theoretical Conference «Theory and practice of modern science» (28 жовтня 2022, м. Краків). С. 95-97.  URL https://doi.org/10.36074/scientia-28.10.2022
 30. Охрим О.І. Ідентифікація «маскулінного письма» в літературознавстві. Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень. 2022. С. 67-68. https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/issue/view/07.10.2022/10
 31. Охрим О.І. Гендерна ідентифікація мовлення (на матеріалі роману Фредеріка Бегбеде «L’amour dure trois ans»). Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 04 жовтня 2022 р.). Івано-Франківськ, 2022. С. 62–64. URL: https://fim.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/38/2022/10/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-ELLIC-2022.pdf
 1. Дрищук Ю. І. Лексико-семантична репрезентація концепту COVID-19 в французькому медіадискурсі (на матеріалі видань Le monde, Le Figaro). Наука, освіта та суспільство: світові тенденції та регіональний аспект (м. Полтава, 08 квітня 2022 р.). Полтава, 2022. С. 27–28. 
 2. Дрищук Ю. І. Метафоричне моделювання концепту COVID-19 в французькому медіадисурсі (на матеріалі видань Le monde, Le Figaro). Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників, аспірантів, студентів (м. Івано-Франківськ, 04-06 жовтня 2022 р.). Івано-Франківськ, 2022. C. 252–255.
 3. Король А. Самоідентифікація персонажа як складова поетики художнього тексту. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали VII Всеукраїнській науково-практичній конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ).
 4. Король А. Стратегія формування ідентифікації в сучасній літературі. Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки (Молодіжна наукова ліга 2022): Матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції (07 жовтня 2022, м. Біла Церква). С. 250-252. URL: https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/issue/view/inter- 07.10.2022/9
 5. Розвадовська М.М. Дослідження французької розмовної мови на матеріалі корпусу «CLAPI». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали VII Всеукраїнській науково-практичній конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ). С.308 – 311; URL: https://cutt.ly/zN1WP2y
 6. Розвадовська М.М. Прагматичні особливості французького розмовного мовлення у корпусному контексті. Modern research in world science. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 1151-1155. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-29-31-10-2022-lviv-ukrayina-arhiv/
 7. Хоробчук Ю.В. Лінгвістичні засоби у гендерній поведінці індивіда. Наука, освіта, технології та суспільство: актуальні проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 25 травня 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. 63 с.
 8. 39.Хоробчук Ю.В. Стереотипність чоловічого гендеру у художньому творі Давіда Фоенкіноса «Vers la beauté». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 04 жовтня 2022 р.). Івано-Франківськ, 2021. С. 314–317.