Наукова робота студентів

Інформація про науково-дослідну роботу студентів

за 2019 рік 

 1. Кількість студентів денної форми навчання станом на 01 грудня 2019 року 71 особа
 2. Кількість студентів, які беруть участь у НДРС 18 осіб (з них – 4 особливо обдарованих).
 3. Кількість захищених дипломних/магістерських робіт 8
 4. Залучення студентів до науково-дослідної роботи:
  Форми залучення Кількість Назва студентського наукового формування Кількість залучених студентів

  1

  2 3  
  Наукові гуртки 2 Актуальні проблеми перекладу

  Актуальні проблеми літературознавства

  15

   

  15

  Проблемні групи 1 Граматика тексту 8
  Навчально-наукові центри (комплекси) 1 Університетський центр агентство франкофонії 71

5.  Інформація про проведені на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», міжнародні, всеукраїнські конференції семінари:

Назва конференції, семінару Статус конференції, семінару Кількість учасників Кількість учасників з інших навчальних закладів К-ть учасників з-за кордону, назви країн
Щорічна звітна наукова конференція викладачів та студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» локальна 10    

6. Кількість студентів, які брали участь у зарубіжних наукових конференціях (за відрядженнями) – 1

Назва форми співпраці, країна проведення Кількість залучених студентів

(ПІП студента, курс навчання)

Результат участі (призові місця, грамоти, дипломи та інше)
Стажування “Les avancees vertigineuses de la Science: une chance et un defi pour l’Homme, une chance et un defi pour une Europe Humaniste” ( 29/06/2019-31/07/2019)

Франція

1

Бунзяк Ірина, IV курс

Атестат про стажування

7. Кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей):

у співавторстві – 5

самостійно – 11

Наукові публікації:

 1. Бумба В. М. Національна ідентичність у перекладознавстві. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 лютого 2019 р., м. Одеса). Одеса: Південноукраінська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. С. 103-106.
 2. Бумба В. М. Засоби відтворення національних реалій у франкомовних перекладах Тараса Шевченка. Закарпатські філологічні студії. 2019. Вип. 8. С. 55 – 60. (Index Copernicus);фах.
 3. Годованець У.М. Пcиxoлiнгвicтичнi acпекти cучacнoгo фрaнкoмoвнoгo реклaмнoгo текcту//мaтepiaли нayкoвo журнaлу: м. Xерcoн: «Мoлoдий вчений», 2019. – C. 292-296. (Index Copernicus)
 4. Годованець У.М. Прaгмaтичний acпект фрaнцузькoгo реклaмнoгo текcту в oригiнaлi тa укрaїнcькoму переклaдi. Мaтерiaли мiжнoрoднoї нaукoвo-прaктичнoї кoнференцiї «Cучacнa фiлoлoгiя: aктуaльнi нaукoвi прoблеми тa шляxи вирiшення», 2019. C.33-36
 5. Іванів Ю. В., Смушак Т. В. Функціонування метафори у романі Ірен Немировськи «Непорозуміння». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Одеса, 2018. Вип. 37 (Т. 1). С. 124–127. (Index Copernicus);фах.
 6. Іванів Ю. В. Типи метафор у романі Ірен Немировськи «Непорозуміння». Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Міжнародного гуманітарного університету. Напрям «Романські, германські та інші мови». Одеса, 2019. С. 31–35.
 7. Качкалда М.М. Французький політичний дискурс: семантико-стилістичний аспект. Актуальні питання розвитку філологічних наук у XXI столітті: матеріали Міжнародної науково-практиної конференції. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень, 2019. С. 60-64.
 8. Качкалда М.М. Реалізація жанрів політичного дискурсу: теоретичний аспект. VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. –Дніпро: сучасний рух науки, 2019.
 9. Телегіна Н.І, Сем’янів (Ковбас) Д. О. Стильові особливості новелістики Жана-Поля Сартра. Львівський філологічний часопис. 2018. № 3. С. 258-263. (Index Copernicus);фах.
 10. Ковбас Д. О. Елементи екзистенціалізму в ідіостилі Ж.-П. Сартра. Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали наук.-практ. конф., (Львів, 20-21 вер. 2019 р.). Львів: Молодий вчений, 2019. С. 46-49.
 11. Білас, А.А., Семенченко, О.В. (2019). Відтворення функцій фамільяризмів як одиниць розмовного мовлення в перекладі. Молодий вчений, 3 (67), с. 323 – 326 [5]. (Index Copernicus).
 12. Білас, А.А., Семенченко, О.В. (2019). Відтворення розмовних засобів вираження повідомлення, контакту та узагальнення в українському перекладі роману А. Мартен-Люган. Молодий вчений, 9 (73), с. 326 – 329 [6].(Index Copernicus).
 13. Білас А. А., Судук Н. Р. Особливості відтворення мовно-структурної реалізації розмовного мовлення в українському перекладі прозового тексту, Молодий вчений, 2019, 4, С. 289-291. (Index Copernicus, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible) (Index Copernicus).
 14. Судук Н. Р. Лексичні трансформації як засіб перекладу французького розмовного мовлення, Пріоритети розвитку сучасної філології, 2019. С.85-88.
 15. Тихонова Ю. Я. Співвідношення звуку та значення у поетичному тексті (на прикладі поезії Поля Верлена). Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 22-23 березня 2019 року. Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2019. С. 55-58.
 16. Тихонова Ю. Я. Звуконаслідування як явище звукопису у поезії Поля Верлена. Молодий вчений. Червень 2019. (№ 6 (70)). С. 68-71.(Index Copernicus).