Наукова робота студентів

Інформація про науково-дослідну роботу студентів

Кафедри французької філології

Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника

за 2022 рік

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НДРС

1. Кількість студентів денної форми навчання станом на 01 грудня 2022 року 84 осіб

2. Кількість студентів, які беруть участь у НДРС 20 осіб (з них ‒ ___ особливо обдарованих).

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

1. Розробка та впровадження навчальних дисциплін з основ наукових досліджень, основ технічної творчості:

(Для прикладу)

    1. “Сучасні лінгвістичні теорії” – 30 год;
    2. «Технології викладання фахових дисциплін» – 30 год.
    3. «Академічне письмо»- 30 год.
    4. «Методологія та організація наукових досліджень» – 30 год.

2. Кількість захищених дипломних/магістерських робіт  _8_/_9

3. Залучення студентів до науково-дослідної роботи:

Форми залучення Кількість Назва студентського наукового формування Кількість залучених студентів
1 2 3 4
Наукові гуртки 2 1.Актуальні проблеми перекладу

2. Актуальні проблеми літературознавства

15

16

Проблемні групи 1 Граматика тексту 9
Навчально-наукові центри (комплекси) 1 Університетський центр-агентство франкофонії 84
Науково-дослідні лабораторії
Студентські конструкторські бюро
Проєктно-технологічні бюро
Юридична клініка
Дослідні господарства
Дискусійний клуб
ін. студ. наук. структури 

4. Кількість студентів, що беруть участь у виконанні НДР з оплатою праці _____ осіб (згідно з договорами підряду)

5. Кількість госпдоговірних/держбюджетних/грантових тем, до виконання яких залучалися студенти __/__/__. 

Кількість студентів, залучених до виконання наукових госпдоговірних/держбюджетних тем __/__/__.

6. Кількість охоронних документів на винаходи, отриманих студентами у співавторстві ‒ __, самостійно ‒ __.

ІІІ. УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МАСОВИХ ФОРМАХ НДРС

1. Інформація про проведені на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, міжнародні, всеукраїнські конференції семінари:

Назва конференції, семінару Статус конференції, семінару Кількість учасників Кількість учасників з інших навчальних закладів К-ть учасників з-за кордону, назви країн
VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації» (ELLIC 2022) Всеукраїнська науково-практична конференція 18 2
Звітна наукова конференція студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за 2021 рік Щорічна звітна наукова конференція студентів 9

2. Кількість студентів, які брали участь у зарубіжних наукових конференціях (за відрядженнями) – __.

3. Кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей):

у співавторстві – _1_/__23_;

самостійно – _22_/_23__

(до п.3 подати список опублікованих студентами статей, тез, інших наукових публікацій)

1. Дідух Т. Лексична специфіка комунікативної стратегії сучасної Французької реклами. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали  VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ). С. 249-252. URL: ЗБІРНИК-ELLIC-2022.pdf (pnu.edu.ua)

2. Йосипенко В. Методолігчні засади дослідження франко-українського перекладу засобів емотивності на основі роману «Діти їхні» Ніколя Матьє. ». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали  VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ). С. 261-264. URL: ЗБІРНИК-ELLIC-2022.pdf (pnu.edu.ua)  

3. Харків І. Функціонування метафори в сучасних франкомовних рекламних текстах. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали  VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ). С. 101-103. URL: ЗБІРНИК-ELLIC-2022.pdf (pnu.edu.ua)  

4. Семчук А. Функціональні зміни метафори при перекладі. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали  VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ). С. 207-210. URL: ЗБІРНИК-ELLIC-2022.pdf (pnu.edu.ua)  

5. Жоян Д. ЛІнгвальні маркери чоловічого стереотипного мисленя у новелах А. Гавальди «PERMISSION» і «CET HOMME ET CETTE FEMME». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали  VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ). С. 257-260. URL: ЗБІРНИК-ELLIC-2022.pdf (pnu.edu.ua)

6. Сорохтей П. Проблеми відтворення граматичної специфіки діалектизмів у перекладах творів Василя Стефаника. ». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали  VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ). С. 210-213. URL: ЗБІРНИК-ELLIC-2022.pdf (pnu.edu.ua)

7. Маковійчук А. Комінікативна специфіка сучасного BANDE DESSINÉ. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали  VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ). С. 290-293. URL: ЗБІРНИК-ELLIC-2022.pdf (pnu.edu.ua)

8. Григорук Ю. Відтворення культурних маркерів національної ідентичності в романі Марі-Франс Клер «П’ять майорців для мого незнайомця». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали  VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ). С. 238-243. URL: ЗБІРНИК-ELLIC-2022.pdf (pnu.edu.ua)

9. Григорук Ю.Б., Яцків Н. Я.,  Пошук власної ідентичності у романі Марі-Франс Клер «П’ять майорців для мого незнайомця». Вчені записки ТНУ . Серія «Філологія». 2022. Том 33 (72) № 4. С. 45-52. URL: http://philol.vernadskyjournals.in.ua/archive?id=100 

10. Мицик Д. Наративна структура поезій у прозі Шарля Бодлера.  Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали VII Всеукраїнській науково-практичній конференції (06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ).    С. 133-136.         URL: https://fim.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/38/2022/10/ELLIC-2022-Збірник-матеріалів-конференції-04-06-жовтня.pdf

11. Мажак А. Л. VІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Cучасні дослідження з лінгвістики, літературзнавства і міжкультурної комунікації». м. Івано-Франківськ: Збірник ELLIC 2022. С. 281-284.

12. Мажак А. Л.  Scientific forum: theory and practice of research: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference, September 16, 2022. Valencia, Kingdom of Spain: European Scientific Platform. С. 67-68.

13. Мицик Д. Наративна структура «Le Spleen de Paris» Шарля Бодлера. IV International Scientific and Theoretical Conference «Theory and practice of modern science» (28 жовтня 2022, м. Краків). С. 95-97.  URL https://doi.org/10.36074/scientia-28.10.2022

14. Охрим О.І. Ідентифікація «маскулінного письма» в літературознавстві. Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень. 2022. С. 67-68. https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/issue/view/07.10.2022/10

15. Охрим О.І. Гендерна ідентифікація мовлення (на матеріалі роману Фредеріка Бегбеде «L’amour dure trois ans »). Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 04 жовтня 2022 р.). Івано-Франківськ, 2022. С. 62–64. URL: https://fim.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/38/2022/10/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-ELLIC-2022.pdf

16. Дрищук Ю. І. Лексико-семантична репрезентація концепту COVID-19 в французькому медіадискурсі (на матеріалі видань Le monde, Le Figaro). Наука, освіта та суспільство: світові тенденції та регіональний аспект (м. Полтава, 08 квітня 2022 р.). Полтава, 2022. С. 27–28. 

17. Дрищук Ю. І. Метафоричне моделювання концепту COVID-19 в французькому медіадисурсі (на матеріалі видань Le monde, Le Figaro). Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників, аспірантів, студентів (м. Івано-Франківськ, 04-06 жовтня 2022 р.). Івано-Франківськ, 2022. C. 252–255.

18. Король А. Самоідентифікація персонажа як складова поетики художнього тексту. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали VII Всеукраїнській науково-практичній конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ).

19. Король А. Стратегія формування ідентифікації в сучасній літературі. Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки (Молодіжна наукова ліга 2022): Матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції (07 жовтня 2022, м. Біла Церква). С. 250-252. URL: https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/issue/view/inter- 07.10.2022/9

20. Розвадовська М.М. Дослідження французької розмовної мови на матеріалі корпусу «CLAPI». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали VII Всеукраїнській науково-практичній конференції (04-06 жовтня 2022, м. Івано-Франківськ). С.308 – 311; URL: https://cutt.ly/zN1WP2y 

21. Розвадовська М.М. Прагматичні особливості французького розмовного мовлення у корпусному контексті. Modern research in world science. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 1151-1155. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-29-31-10-2022-lviv-ukrayina-arhiv/

22. Хоробчук Ю.В. Лінгвістичні засоби у гендерній поведінці індивіда. Наука, освіта, технології та суспільство: актуальні проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 25 травня 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. 63 с.

23. Хоробчук Ю.В. Стереотипність чоловічого гендеру у художньому творі Давіда Фоенкіноса «Vers la beauté». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 04 жовтня 2022 р.). Івано-Франківськ, 2021. С. 314–317.

ІV. УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДАХ

1. Участь студентів у міжнародних (за межами України) конкурсах, олімпіадах, освітніх проєктах (програмах) тощо: 

Назва форми співпраці, країна проведення Кількість залучених студентів

(ПІБ студента, курс навчання)

Результат участі (призові місця, грамоти, дипломи та інше)
Екологічний проект від Francophonia «Classes engagées» (Франція) Бидік М. С.,

Савчук А. М.,

Демчук І. О.,

Карпець О. П.,

Бойчук С. І.

4 курс

Друкована та електронна книга «На світанку нового світу» (аудіо варіант книги озвучений нашими студентами). URL: https://read.bookcreator.com/cvpR4xe6reOl8h3a3C2BDu3W41z1/BYvR0k_2R1e2aqwaEtkCqQ
Академічна мобільність (Лотаринзький університет, Метц, Франція) Човганюк Т.

3 курс

навчання
Академічна мобільність

(Сорбонна, Париж, Франція)

Костриба В.,

Яра Р.

3 курс

навчання

V. ФОРМИ ЗАОХОЧЕННЯ

1. Вказати форми заохочення студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, що займаються науково-дослідною роботою

Назва форми заохочення Кількість студентів (ПІБ студента, курс навчання) Назва форми заохочення та назва країни Кількість студентів (ПІБ студента, курс навчання)
Стипендії Стажування у
Президента України Закордонних ВНЗ (Польща/КНР)
Верховної Ради України Закордонних організаціях і фірмах
Кабінету Міністрів України Провідних вітчизняних організаціях, підприємствах, фірмах
Інших установ та фондів 2

Палій М.,

Павлич М.

2 курс

Стипендія Лозинських

Стипендія Грушевського

Іменні стипендії
За наукові досягнення 1

Бунзяк Я.

6 курс

Стипендія Лозинських за кращу магістерську роботу
Грамота Ректора університету

за наукові досягнення

2

Григорук Ю. 6 курс

Сорохтей П. 4 курс