Наукова робота викладачів

ЗВІТ

виконання наукової роботи
(науково-технічної розробки, наукового дослідження)

(2022 рік)

1. Назва НДР та категорія роботи: «Лінгвокультурологічний та компаративний аспекти дослідження французької мови та літератури», у межах робочого часу

2. Керівник НДР: проф. Н. Я. Яцків

3. Номер державної реєстрації НДР: 0117U003397

4. Назва закладу вищої освіти або наукової установи: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

5. Терміни виконання етапу: 01.01.2022-31.12.2022

6. Обсяг коштів, виділених на виконання ____ етапу НДР: 

7. Короткий зміст запиту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків).

8. Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків).

Кафедра французької філології працює над темою «Лінгвокультурологічний та компаративний аспекти дослідження французької мови та літератури» (державний реєстраційний номер 0117U003397). Керівник – проф. Н. Я. Яцків. Протягом 2022 року викладачі кафедри опублікували результати своїх досліджень у 22 наукових публікаціях (розділі монографії, статтях, тезах тощо). Результати досліджень апробовані на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, опубліковані у наукових фахових виданнях України (категорія Б), виданнях, що включені до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International, університетських наукових журналах.

4-6 жовтня кафедра французької філології виступила організатором VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації» (ELLIC 2022). У роботі конференції взяло участь більше 100 учасників. Матеріали конференції видані у збірнику: Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022) : матеріали VII Все-української науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 04-06 жовтня 2022 р. / відп. за випуск О. А. Бігун; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронне видання. Івано-Франківськ, 2022. 326 с. URL: ЗБІРНИК-ELLIC-2022.pdf (pnu.edu.ua)

Проф. О. А. Бігун, проф. Н. Я. Яцків є членами спеціалізованої вченої ради К 20.051.13 у Прикарпатському національному університет імені Василя Стефаника». Проф. Н. Я. Яцків взяла участь у засіданні одноразової спеціалізованої вченої ради (рецензент) ДФ 20.051.018 із захисту дисертації ГОЛОД Наталії Степанівни на тему «Драматургічні категорії в системі художнього мислення Василя Стефаника», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія (10.01.05 – порівняльне літературознавство) (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022).

Ст. викл. Цюпа Л. В. цього року закінчила екопроект міжнародної організації Francophonia «Classes engagées». Метою співпраці було створення спільного міжкультурного екопроекту, який стане демонстрацією солідарності та взаєморозуміння між мультикультурами у вирішенні певних екологічних проблем. Використання та вивчення французької мови є тим ключовим зв’язком, який об’єднає чотири команди з різних країн (дві команди з різних регіонів Румунії, одна з України та одна з Молдови). Колективним твором команди «Les Intouchables» в рамках проекту «Classes engagées», стала електронна книга (і в друкованому вигляді) «На світанку нового світу» (аудіо варіант книги озвучений нашими студентами), яку Francophonia планує впроваджувати як навчальний матеріал для підготовки такого роду проектів. https://kff.pnu.edu.ua/2022/06/

Кафедра французької філології співпрацює з громадською організацією «Парі-ІФ», яка є одним із осередків вивчення і популяризації французької мови у м. Івано-Франківськ. Студенти та викладачі кафедри є постійними учасниками розмовного клубу з носіями мови, який функціонує на базі «Парі-ІФ». 

Доц. А. А. Білас та ст. викладач Скарбек О. Г. є акредитованими екзаменаторами з міжнародних іспитів французької мови DELF/DALF.

Викладачі кафедри взяли участь в онлайн-конференції «Expérimenter pour transformer les pratiques en FLE» у рамках Міжнародного дня вчителів французької мови (JIPF), Центр прикладної лінгвістики (CLA) Університету Франш-Конте, Франція, 24 листопада 2022.

У рамках проєкту солідарності французьких вчених з науковцями університетів України «Література проти війни» викладачі кафедри взяли участь у міжнародному семінарі, організованому факультетом мистецтв та гуманітарних наук Університету Екс-Марсель (Франція). Модератор – Алексіс Нуселовічі, професор загального та порівняльного літературознавства, завідувач відділення «Усний і письмовий переклад», заступник декана з наукової роботи.

Студенти і викладачі кафедри прийняли участь у лекції з перекладу із вченим і відомим перекладачем, лауреатом Премії імені Максима Рильського Максимом Стріхою, травень 2022.

Академічна мобільність студентів:

1) Таїсія Човганюк (Лотаринзький університет, Метц, Франція)

2) Вікторія Костриба, Роксолана Яра (Сорбонна, Париж, Франція)

9. Результати ____ етапу відповідно до технічного завдання:

Номер етапу Назва етапу згідно з технічним завданням Заплановані результати етапу Отримані результати етапу

10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів (до 25 рядків).

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до 20 рядків). 

12. Практична цінність результатів та продукції (до 10 рядків із посиланням на документи, які підтверджують співпрацю/апробацію на етапах виконання роботи).

13. Використання результатів роботи у освітньому процесі (до 5 рядків).

Результати роботи використовуються при підготовці лекційних курсів з Методики викладання основної іноземної мови (французької), Сучасної літератури франкомовних країн, Сучасних лінгвістичних теорій, Міжкультурної комунікації, Художнього перекладу, Теоретичної граматики, Теоретичної фонетики, практичних занять з основної іноземної мови (французької) та другої іноземної мови (французької), написанні студентами курсових та магістерських робіт.

14. Результативність виконання етапу науково-дослідної роботи

Показники Заплановано

(відповідно до запиту)

Виконано

(за результатами НДР)

%

виконання

кількість кількість %
Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР:

1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціогуманітарних наук).

1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціогуманітарних наук).

1.3. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України: з них: в журналах з особливим статусом (рекомендовані секціями).

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.

1.5. Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи).

1.6. Монографії та розділи монографій, опубліковані (або підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах.

1.7. Підручники, навчальні посібники України.

1.8. Словники, довідники.

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

14

 

1

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

14

 

1

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

100%

Підготовка наукових кадрів:

2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР.

2.2. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за тематикою НДР:

  1. Отримано патентів України.
  2. Отримано свідоцтв про реєстрацію авторського права України. 

3.3. Подано заявок на отримання патенту України. 

3.4. Отримано патентів інших держав.

3.5. Подано заявок на отримання патенту інших держав.

Участь з оплатою у виконанні НДР (штатних одиниць/осіб):

4.1. Студентів. 

4.2. Молодих учених та аспірантів.

* До звіту додається перелік виконавців (ПІБ та посада)

15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених дисертацій 

** Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описів отриманих патентів представляти на Web-сторінках організацій-виконавців наукової роботи (науково-технічної розробки)

Розділ монографії:

1.Bilas Andriy. Les transformations lexicales de l’oralité non-standard dans la traduction littéraire du français en ukrainien. Langues romanes non standard. Iwona Piechnik; Marta Wicherek (éds). Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, 2021. P. 57-76.

Статті:

1. Яцків Н.Я., Григорук Ю.Б. Пошук власної ідентичності у романі Марі Франс Клер «П’ять майорців для мого незнайомця». Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 33 (72) № 4, 2022. С.45-52 DOI: https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.4.2/08 фах. (категорія Б), Index Copernicus

2. Bigun O., Yatskiv N. Authentic materials in french language learning as a practice of intercultural communication. Філологічні трактати, 2022. Том 14, № 1 С.7-15 https://www.doi.org/10.21272/Ftrk.2022.14 (1)-1 фах. (категорія Б), Index Copernicus

3. Бігун О., Воронько Г., Фенюк Л. Фонетичні навички сучасної французької мови як складова комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти. Філологічні трактати. 2022. Т. 14, №2. С.7-15.   фах. (категорія Б), Index Copernicus

4.Бігун О., Ковбанюк М. Стилістика еротичного письма Фредеріка Бегбеде. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2022. Вип.2. С. 56-62. фах. (категорія Б), Index Copernicus

5. Smushak T. V. Autobiographie ou autofiction dans le roman «Le vin de solitude» d’Irène Némirovsky. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2022. Том 33 (72), № 2, Ч. 2. С. 181–186. https://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/2_2022/part_2/28.pdf фах. (категорія Б), Index Copernicus

6. Bigun O. Narrative Strategy of Paul Verlaine’s Prose Poems. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2021. Vol. 8, No.2. Pp. 92-99. DOI: https://doi.org/10.15330/jpnu.8.2.92-99 фах., Index Copernicus

7. Яцків Н.Я. Літературознавча компаративістика на кафедрі французької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (бібліографія праць з 2002 до початку 2022 року). Султанівські читання: [збірник статей] / редкол.: І.В.Козлик (голова) й ін. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2022. Вип. ХІ. С.107-118. Фах., Index Copernicus

Публікації у матеріалах конференцій

 1. Крук З.М. Синтаксична організація слогану в французькому рекламному тексті: Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 04-06 жовтня 2022 р. / відп. за випуск О. А. Бігун. Івано-Франківськ, 2022. С. 267-270.
 2. Крук З.М. Особливості номінативних конструкцій у франкомовному рекламному слогані. Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique:collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la IVconférence scientifique et pratique internationale (11 novembre 2022, Paris). Paris-Vinnytsia: La Fedeltà; Plateforme scientifique européenne, 2022. PP. 99-100.
 3. Крук З.М. Засоби експресивного синтаксису у франкомовному рекламному тексті. Science of XXI century: development, main theories and achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, December 2, 2022. Helsinki, Republic of Finland: European Scientific Platform. PP.82-83.
 4. Крук З.М. Стилістичні фігури як засоби експресивності у франкомовному рекламному синтаксисі. Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали IV Міжнародної наукової конференції, м.Івано-Франківськ, 2грудня,  2022р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа.С.138-139.
 5. Яцків Н.Я. Наративна стратегія роману М.-Ф.Клер «П’ять майорців для мого незайомця».  Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice. Proceedings of the ХХVII International Scientific and Practical Conference. Prague, Czech Republic. 2022. Pp. 349-351. URL: https://isg-konf.com/multidisciplinary-academic-notes-theory-methodology-and-practice-2/
 6. Яцків Н.Я. Використання автентичних матеріалів у вивченні іноземної мови здобувачами третього освітньо-наукового рівня освіти. Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 27 червня –7 серпня 2022. Одеса : Видавничий дім Гельветика», 2022. С.506-508.
 7. Воронько Г.М. Фонетичні особливості сучасної французької мови. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022) : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 04-06 жовтня 2022 р. / відп. за випуск О. А. Бігун; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронне видання. Івано-Франківськ, 2022. С. 281-283.
 8. Воронько Г.М. Соціолінгвістичний підхід у дослідженнях фонологічної системи сучасної французької мови. Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique:collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la IVconférence scientifique et pratique internationale, Paris,11 novembre 2022. Paris-Vinnytsia: La Fedeltà & Plateforme scientifique européenne, 2022. P. 108-109.
 9. Луцик Н. Імператив та інші дієслівні форми як засіб впливу у франкомовних рекламних слоганах: Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 04-06 жовтня 2022 р. / відп. за випуск О. А. Бігун. Івано-Франківськ, 2022. С. 278-281.
 10. Луцик Н.М. Синтаксичні засоби вираження слогану у французькому рекламному дискурсі. Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique:collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la IVconférence scientifique et pratique internationale (11 novembre 2022, Paris). Paris-Vinnytsia: La Fedeltà; Plateforme scientifique européenne, 2022. PP. 106-107.
 11. Скарбек О. Образ Риму у романі братів Гонкурів «Пані Жервезе» . Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022) : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 2022. С.75-78.
 12. Ковбанюк М. Французький герундій і український дієприслівник як об’єкти зіставно-порівняльного дослідження. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022): Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 04-06 жовтня 2022 р. / відп. за випуск О. А. Бігун. Івано-Франківськ, 2022. С. 265-267.
 13. Фенюк Л.Б. Метафора у зображенні картини світу єврейської дитини в період Другої світової війни (на матеріалі повісті Еріка-Емманюеля Шмітта «Дитя Ноя»). Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022) : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 04-06 жовтня 2022 р. / відп. за випуск О. А. Бігун; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронне видання. Івано-Франківськ, 2022. С. 214-217.
 14. Бігун О., Равлюк Р. Особливості поетики сучасного історичного роману (на матеріалі роману Хіларі Мантелл «Wolf Hall»). III CISP Conference “Globalization of Scientific Knowledge: International Cooperation and Integration of Science”: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (17.06.2022, Вінниця, UKR – Відень, AUT). Вінниця, 2022. С.312-314. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/17.06.2022