Навчальні дисципліни

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Фізична культура
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Філософія
 • Вступ до мовознавства
 • Латинська мова
 • Вступ до романської філології
 • Зарубіжна література
 • Основна іноземна мова
 • Теоретична фонетика
 • Стилістика
 • Лексикологія
 • Методика викладання основної іноземної мови
 • Теоретична граматика
 • Практична фонетика
 • Навчальна практика (лінгвістична; перекладознавча)
 • Виробнича (педагогічна) практика
 • Практична граматика
 • Вступ до літературознавства
 • Психологія
 • Педагогіка
 • Вступ до перекладознавства
 • Історія мови

Дисципліни вільного вибору студента:

 • Політологія
 • Інформаційні технології в освіті
 • Основи теорії мовної комунікації
 • Синтаксис сучасної французької мови
 • Література країни, мова якої вивчається
 • Лінгвостилітичний аналіз тексту
 • Друга іноземна мова (англійська)
 • Країнознавство
 • Культура франкомовних країн
 • Переклад ділових документів
 • Основи послідовного перекладу
 • Практика перекладу
 • Переклад наукових і технічних текстів
 • Переклад французької арготичної лексики
 • Курсова робота (історія мови, лексикологія, стилістика, теоретична фонетика, теоретична граматика, методика викладання основної іноземної мови)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • Основна іноземна мова
 • Основи міжкультурної комунікації
 • Основи художнього перекладу
 • Сучасна література країни, мова якої вивчається
 • Сучасні лінгвістичні теорії
 • Загальнотеоретичний курс другої іноземної  мови
 • Практика усного / письмового перекладу
 • Науково-педагогічна практика
 • Курсова робота (друга іноземна мова)
 • Дипломна робота

Дисципліни вільного вибору студента:

 • Друга іноземна мова (англійська)
 • Ділова іноземна мова (англійська)
 • Країнознавство другої іноземної мови
 • Контрастивна лінгвістика
 • Лінгвокраїнознавство
 • Типологія мов