Яцків Наталія Яремівна

кандидат філологічних наук

професор

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

 

Автор близько 70 наукових та науково-методичних праць, з яких 56 наукових статей, опублікованих у різних фахових виданнях України (2 – за кордоном) та 15 навчально-методичних та навчальних посібників ( 2 – з грифом МОН України). Є членом редколегії збірника статей «Літературознавчі студії: компаративний аспект» (Івано-Франківськ), підготувала та упорядкувала збірник:«Література. Час. Постаті. Літературознавчістатті, спогади, матеріали до бібліографії на вшануванняпам’ятіВолодимираМатвіїшина» // упоряд. Н.Яцків. – Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2013. – 616 с.

Наукові інтереси: літературознавство, французька література, зарубіжна література кінця 19 – початку 20 століття, компаративістика, перекладознавство.

 1. YatskivN. Recherches de l’originalité du style chez les Goncourt // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я.Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – С.291-293.
 2. Яцків Н.Я. Стильова своєрідність роману братів Ґонкурів «Шарль Демайї» // Вісник Прикарпатського університету. – Філологія. –2014-2015. – Вип. 42-43. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С.225-230.
 3. Яцків Н.Я. Компаративний дискурс наукового доробку професора В.Г.Матвіїшина // Літературознавчі студії: компаративний аспект. Збірник статей. Випуск 3. Упорядники: І. В. Девдюк, А. М. Мартинець. Відп. ред. І.В.Козлик – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. – С.132-137.
 4. Яцків Н.Я. Готична традиція у романі братів Ґонкурів «Пані Жервезе» // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наукових праць / за ред. О.С.Філатової. – № 1 (15). – квітень 2015. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2015. – С.258-264.
 5. Яцків Н.Я., Бей І. Теоретичні аспекти дослідження кольорової лексики у французькій мові // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 3. – С.437-440.
 6. Yatskiv N. Le paysage impressionniste des frères Goncourt // Султанівські читання: [збірник статей] / редкол.: І.В.Козлик (голова) й ін. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. – Вип.IV. – С. 160-170.
 7. Яцків Н.Я. Рецепція творчості братів Ґонкурів у російському літературознавстві // Молодий вчений, 2015. – №9 (24). – Частина 1. – С.128-132.
 8. Яцків Н.Я. Рецепція творчості братів Ґонкурів в українському літературознавстві // Zbiór artykułów naukowych. “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Dyskusje o współczesnej nauki” –Warszawa: Wydawca: Sp. zo.o. «Diamond trading tour», 2015. – Cz. 8 – Str. 10-17
 9. Яцків Н.Я. Вербальна репрезентація звукових образів у творах братів Ґонкурів та Івана Франка // Одеський лінгвістичний вісник, 2015. – № 5. – С.
 10. Яцків Н.Я. Структурно-стильові домінанти новелістики Гі де Мопассана // Молодий вчений, 2015. – №11 (26). – Частина 1. – С.125-130.
 11. Яцків Н.Я. Образ художника як вираження естетичного кредо письменника // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Вип.17. – Одеса, 2015.– С.108-112.
 12. Яцків Н.Я. Типологія онтологічного конфлікту художника (на матеріалі романів братів Ґонкурів «Манетта Саломон», Е. Золя «Творчість» та драми В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий Медвідь») // Zbiór artykułów naukowych. “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Naukowe Wyszukaj” –Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamondtradingtour», 2015. – Cz. 10. – S. 34-39
 13. Yatskiv N. The functions of ekphrasis of the Goncourt brothers’ novel “Manette Salomon”// Proceedings of the 7th International conference on Eurasian scientific development. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2015. P. 229-233.

2014

 1. Яцків Н.Я. Творчість братів Ґонкурів у рецепції Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету. – Філологія. –2013-2014. – Вип. 40-41.– С.182-186.
 2. Яцків Н.Я. Краса мистецтва та правда життя в естетиці братів Ґонкурів // Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В.І.Фесенко. Збірник наукових праць. – Вип.11. Гол. ред. Н.О.Висоцька. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С.614-623.
 3. Яцків Н.Я. Засоби портретної характеристики у романі братів Ґонкурів «Жерміні Ласерте» // Султанівські читання. Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах (На пошану пам’яті доктора філологічних наук, професора М.В.Теплінського та доктора філологічних наук, професора В.Г.Матвіїшина): Збірник статей / редкол.: І.В.Козлик й ін.. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – Вип. ІІІ. – С.162-170.
 4. Яцків Н.Я. Жанрові модифікації новелістики Василя Стефаника у контексті французької малої прози ХІХ ст. // Літературознавчі студії: компаративний аспект. Збірник статей. Випуск 2. Упорядники: І. В. Девдюк, А. М. Мартинець. Відп. ред. І.В.Козик – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – С.59-71.
 5. Яцків Н.Я. Концепція персонажу у романі братів Ґонкурів «ЖермініЛасерте» // Zbiór raportów naukowych „Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka, problematyka„ /Сборник научных докладов Международной научно-практической конференции «Наука сегодня: теория, методология, практика, проблематика» – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014– Cz. 7.– С.36-41.
 6. Яцків Н.Я. Жанрова своєрідність романістики братів Ґонкурів // Международная научная конференція обмела научными достижениями/ Zbiór raportów naukowych «Międzynarodowa konferencja naukowa wymianyosią gnięć naukowych». – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – Cz. 8. – С.43-47.
 7. Яцків Н.Я. Крах ілюзії чи деградація духовних цінностей церкви та релігії у романістиці братів Ґонкурів // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2014. – Вип. 3 (79). – Частина друга. – С.247-261.
 8. Яцків Н.Я. Засоби синестезії у портретних характеристиках роману братів Ґонкурів «Жерміні Ласерте» // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі. Матеріали VII науково-методичної конференції з міжнародною участю. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна. – 2014. – С. 159-160.
 9. Яцків Н.Я. Інтермедіальна тканина роману братів Ґонкурів «Пані Жервезе» // «Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи дослідження» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ГО «Наукова філологічні організація «ЛОГОС», 2014. – С.24-27.
 10. Яцків Н.Я. Письменник чи журналіст? Статус літератора у творах братів Ґонкурів та Івана Франка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Вип.13. – Одеса, 2014. – С.166-168.

 

 

 1. Гаупт Т.П., Яцків Н.Я. « Espace audition » : Навчально-практичний посібник з аудіювання французької мови. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 226 с. (з грифом МОН)
 2. Яцків Н.Я. Французька література ХХ століття: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 124 с.
 3. Французька мова: навчальний посібник для початківців = Manueldefrançais : niveaudébutant / [О.Г.Скарбек, Л.В.Цюпа, Н.Я.Яцків]; за заг. ред. Н.Яцків – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014.- 316 с.
 4. Яцків Н.Я. Історія французької літератури (від Середньовіччя до початку ХХ століття): навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – 218 с. (з грифом МОН)

 

2013

 1. Яцків Н.Я. Особливості естетики братів Ґонкурів // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013) : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції / відп. ред. Я.В. Бистров ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. –С.191-194
 2. Яцків Н. Я. Французька література у критичній спадщині В.Г.Матвіїшина // Літературознавчі студії: компаративний аспект (пам‘яті докторів наук, професорів В. Г. Матвіїшина та М. В. Теплінського присвячується). Збірник статей. Випуск І. Упорядники: І. В. Девдюк, А. М. Мартинець. Відп. ред. С. І. Хороб. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. – С.71-75

 

2012

 1. Яцків Н.Я. Вплив імпресіонізму на структуру творів малого жанру Кетрін Менсфілд // Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські читання. Збірник статей / Відп. Ред.. В.Г.Матвіїшин. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012 – Випуск ІІ. – С. 212-218.
 2. Яцків Н.Я. Біблійні образи і мотиви в сучасній французькій постмодерній прозі // Парадигма sacrum & profanum у літературі та культурі. – Вип. 6. Збірник наукових праць: Матеріали науково-практичного семінару. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – C. 25-31.
 3. Гаупт Т.П., Яцків Н.Я. Збірник граматичних вправ з французької мови. – Івано-Франківськ: «Фоліант», 2012. – 81 с.

2011

 1. Яцків Н.Я. Інтертекстуальність роману Марка Леві «Сім днів творіння» // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Тези доповідей п’ятої Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль, ТНЕУ, 19-20 травня 2011 року. – С.124-126
 2. Яцків Н.Я. Функції імпресіоністичного пейзажу у новелі Кетрін Менсфілд «Пікнік» // Парадигма sacrum & profanum у літературі та культурі. – Вип. 5. Збірник наукових праць: Матеріали науково-практичного семінару. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – С. 81-88.
 3. Яцків Н.Я. Е.-Е.Шмітт // Всесвіт. – 2011. – № 3-4. – С. 160-161 (Ідеальне вбивство. – переклад Л.Васильців та І.Яремак. – С.159-181)
 4. Яцків Н.Я. Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – 48 с.
 5. Гаупт Т.П., Яцків Н.Я. Навчально-методичний посібник з аудіювання французької мови. – Івано-Франківськ: «Фоліант», 2011. – 180 с.

 

2010

 1. Яцків Н.Я Роман «Учень» Поля Бурже у світлі методології «експериментального роману» Е. Золя // Викладання зарубіжної літератури: проблеми та досягнення. Султанівські читання.: Збірник статей / Відп. Ред.. В.Г.Матвіїшин. – Івано-Франківськ, 2010 – Випуск 1. – С.148-155
 2. Яцків Н.Я, Васильців Л.В. Поліфункціональність пейзажу у романі П’єра Лоті «Допоки житиму…» // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – № 37. – С. 296-303
 3. Гаупт Т.П., Яцків Н.Я. Збірник диктантів з французької мови. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. – 88 с.

 

2009

 1. Яцків Н.Я., Гаупт Т.П. Методичні рекомендації до написання курсових та дипломних робіт з французької мови. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2009. – 64 с.
 2. Яцків Н.Я., Гаупт Т.П. Найуживаніші французькі фразеологізми (з поясненнями та вправами): [Навч.-метод. посіб. для студентів ІІІ-ІV курсів факультету іноземних мов спеціальності «Французька мова та література» ] – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2009. – 132 с.
 3. 2008
 4. Яцків Н. Я.Українська мала проза кінця ХІХ – поч.. ХХ ст..у французькому літературному контексті // Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті: Зб. наук. пр. – Вип. 6: У 2-х ч. – Ч.ІІ. – / Упор. Л.К.Оляндер. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім.. Лесі Українки, 2008. – С.305-315

 

2007

 1. Яцків Н.Я., Могила Л.М. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок комунікативного мовлення з розмовної теми «Мистецтво» для студентів ІІ-ІІІ курсів французької філології. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, – 2007. – 108 с.
 2. Яцків Н.Я., Могила Л.М. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок комунікативного мовлення з розмовної теми «Lasanté» для студентів ІІ-ІІІ курсів французької філології. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, – 2007. – 108 с.

 

2006

 1. Яцків Н.Я. Викриття філософії позитивізму у романі Поля Бурже «Учень» // Вісник Прикарпатського університету. – Філологія. – Вип. 11, – 2006. – С.158-163

2005

 1. Яцків Н.Я. Творчість Василя Стефаника у франкомовній критиці ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. – Філологія. – Вип. 9-10, – 2004-2005. – С.247-252

2004

 1. Гаупт Т.П., Яцків Н.Я Навчально-методичний посібник для розвитку навичок комунікативного мовлення з розмовної теми “Lesrepas” для студентів ІІ-ІІІ курсів французької філології. – Івано-Франківськ: Гостинець. – 2004. – 62 с.
 2. Гаупт Т.П., Яцків Н.Я. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок комунікативного мовлення з розмовної теми “L’hommeetlanature” для студентів ІІ курсу  французької філології. – Івано-Франківськ: Гостинець. – 2004. – 60 с.
 3. Девдюк І.В., Яцків Н.Я. Історія зарубіжної літератури ХІХ-ХХ ст. Методичні рекомендації до практичних занять – Івано-Франківськ: Симфонія форте, – 2004. – 60 с.

2002

 1. Яцків Н.Я. Функціональні особливості християнських мотивів у новелістиці. На матеріалі творів О. Генрі “Дарунки волхвів”, “Останній листок” та інших // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №2. – С.45-50
 2. Матвіїшин В.Г., Девдюк І.В., Яцків Н.Я. Французька школа компаративістики: становлення, сучасні проблеми // Літературознавча компаративістика. Навчальний посібник/ Ред. Р.Т.Гром‘як. – Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТДПУ. – 2002. – С.61-82

 

2000

 1. Яцків Н.Я. Творчість Василя Стефаника у контексті українсько-французьких літературних взаємин кінця ХІХ – початку ХХ століття (проблема відтворення стилю новеліста): автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.05 / Н.Я.Яцків. – Київ, 2000. – 20 с

 

 

Редагування збірників, наукових видань

 1. Література. Час. Постаті. Літературознавчі статті, спогади, матеріали до бібліографії на вшанування пам’яті Володимира Матвіїшина // упоряд. Н.Яцків. – Івано-Франківськ: Прикарп. нац.. ун-т ім..В.Стефаника, 2013. – 616 с.

 1. Література країни, мова якої вивчається (французька)
 2. Зарубіжна література кінця ХІХ – початку ХХ ст.
 3. Сучасна французька література

м. Івано-Франківськ

вул. Шевченка, 57

Гуманітарний корпус. кімната 805

телефон: (0231) 596081

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника