Вибіркові дисципліни

Дисципліни вибору студента

Зразок заяви про вибір дисциплін

ОР Бакалавр

Спеціальність 035 Філологія,

Спеціалізація 035.055  Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

Освітньо-професійна програма Французька мова і література

Дисципліни вільного вибору студента

Цикл загальної підготовки:

Політологія

Анотація. Навчальна дисципліна «Політологія» спрямована на формування у студентів цілісного уявлення про політичну сферу життя суспільства і закономірності її функціонування. Програма курсу розкриває зміст політичних інститутів та процесів, характеризує сучасну державу як базовий елемент політичної системи та політичного режиму, покликана формувати політичну свідомість та політичну культуру студентів, їх активну громадянську позицію. Метою викладання навчальної дисципліни „Політологія” є надання студентам наукових знань про основні категорії політичної науки, засвоєння ними концептуальних підходів щодо процесів розбудови демократичної держави, закономірностей переходу від тоталітаризму до демократії, формування самостійного та критичного ставлення до державотворчих процесів, політичної свідомості та політичної культури, забезпечення політичного аспекту підготовки висококваліфікованих фахівців, що мають політично-моральну громадянську позицію, розвиток політичного мислення. Завдання: вивчення сутності, теорії та методології політології як науки; розвиток здібностей розуміння політичних відносин і процесів; набуття навичок і вмінь практичного застосування теоретичних, прикладних та інструментальних компонентів політичного знання; аналіз міжнародного політичного життя, геополітичного становища і політичних процесів в Україні, її місця, статусу і відповідальності у сучасному політичному світі.

Інформаційні технології в освіті

Анотація. Навчальний курс «Інформаційні технології в освіті» покликаний забезпечити підготовку студентів з теоретичних основ користування сучасними ІКТ у контексті іншомовної фахової підготовки і переслідує такі найголовніші конкретні цілі: висвітлити специфіку дисципліни; описати коротку історію розвитку інформаційно-комунікаційних технологій; дати перелік типових завдань ІКТ у використанні іноземних мов у навчанні та професійній діяльності; показати роль сучасних ІКТ різноманітного призначення у вивченні та дослідженні іноземних мов, а також у перекладацькій діяльності; дати поняття про інформаційну безпеку. Введення нового матеріалу та його первинне закріплення відбувається на лекціях за допомогою методів емпіричної та катехізичної бесіди, постановки проблемних запитань.

Основи теорії мовної комунікації

Анотація. Цей навчальний предмет є логічним продовженням теоретичних дисциплін у системі фахових предметів філологічного напрямку, який сприяє узагальненню і систематизації знань, отриманих на попередньому освітньо-кваліфікаційному рівні, таким чином поглиблюючи лінгвістичну компетенцію майбутнього філолога. Базовими знаннями для вивчення цього предмету є увесь блок мовознавчих дисциплін: теоретична фонетика, теоретична граматика, лексикологія, стилістика та історія мови, оскільки Теорія Мовної Комунікації спирається на термінологічний апарат та достатній загальний рівень знань загальної лінгвістики. Метою навчальної дисципліни „Основи теорії мовної комунікації” є вивчення і засвоєння основних понять і категорій мови як засобу комунікації. Завданнями курсу є формування професійної лінгвістичної компетенції, володіння понятійним апаратом у теорії комунікації, вміння розрізняти типи дискурсів, мовленнєвих актів, тактик і стратегій спілкування, аналізувати соціо-культурні чинники та розмаїття засобів комунікації, а також здатність практичного застосовування набутих знань у практичній діяльності та наукових дослідженнях.

Синтаксис сучасної французької мови

Анотація. Дисципліна “Синтаксис сучасної французької мови” викладається на четвертому році навчання для студентів 1-го (бакалаврського) рівня спеціальності 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Основними організаційними формами навчання є лекції та практичні заняття. Курс закінчується заліковою роботою. Завданнями курсу є ознайомлення із синтаксичною будовою сучасної французької мови та методами її дослідження. Класифікація речень та синтаксичний аналіз поєднуються із вивченням синтаксичних структур, притаманних французькому тексту. Курс викладається французькою мовою. Метою є поглиблене вивчення синтаксичної будови французької мови, форм, значень та функцій синтаксичних структур, вживаних як у літературній так і у розмовній сучасній мові, озброїти студентів системою певних загальнотеоретичних знань і конкретних закономірностей дослідження синтаксису простого та складного речення.

Література країни, мова якої вивчається

Анотація: У курсі здійснюється загальний огляд літератури Франції в широкому контексті, розглядаючи кожне явище як складову загальнокультурного світового процесу. Такий підхід сприяє розвиткові мислення студента, набуття ним свідомості, яка могла б умістити століття, епохи, культури, адже спирається на набуті знання у процесі вивчення зарубіжної літератури рідною мовою. Увагу зосереджено на характерних жанрово-стильові особливостях та ідейно-тематичних тенденціях, специфіці національних та індивідуально-авторських парадигм у координатах таких літературних епох, як Середньовіччя, Відродження, «література епохи Реставрації», «Класицистичний театр» «просвітницький роман», «поезія романтизму», «реалістичний роман» та ін. Зміст дисципліни охоплює філософсько-естетичні концепції й теорії, що лягли в основу формування літературної парадигми у творчості французьких письменників. Літературні явища вивчаються у загальносвітовому контексті шляхом їх порівняльного аналізу із попередніми та наступними періодами. Взято до уваги міжлітературні контакти українських митців із французькими майстрами слова, як одна із форм комунікації розглядається переклад. Курс спрямований на розвиток здатності студентів самостійно
набувати та удосконалювати знання і вміння через пошук, читання, реферування художніх текстів і науково-теоретичної літератури.

Лінгвостилістичний аналіз тексту

Анотація: Лінгвістичний аналіз художнього твору передбачає визначення специфіки мови твору, встановлення зв’язків, що існують між словом і художнім образом, з’ясування основних підходів до аналізу. Мовні одиниці художнього тексту розглядають у тісній залежності від контексту, їх конкретних контекстуальних значень. Основними етапи лінгвістичного аналізу художнього тексту є з’ясування загальної художньої ідеї твору та аналіз мовних засобів усіх рівнів тексту. Лінгвістичний аналіз художнього тексту потребує комплексного підходу, виробленого на основі сумлінного осмислення перспектив застосування симбіозу методів і прийомів, здатних розкрити феноменологічний потенціал конкретного тексту як словесного цілого.

Цикл професійної підготовки:

Друга іноземна мова (англійська)

Анотація: Основна  мета  курсу – розвиток  навичок  усного  і  писемного мовлення  у  студентів,  формування  здатності  застосовувати  граматичні  та лексичні  елементи  для  сприйняття  та  відтворення  мовних  ситуацій. Завданнями курсу є: розширення словникового запасу студентів, закріплення знань  з  граматики,  оволодіння  правильною  вимовою  іншомовних  слів, навчання  студентів  вільно  володіти  всіма  існуючими  в  французькій  мові граматичними структурами, розуміти зміст і художню цінність оригінального французького  тексту. Предметом  вивчення  є  основні  лексичні,  граматичні  та фонетичні  аспекти  сучасної  французької мови.  Зміст  курсу:  вивчення мовленнєвих зразків,  які  є  характерними  для  діалогічного  й  монологічного мовлення,  формування  вміння  будувати  самостійні висловлювання французькою  мовою  в  правильному  граматичному  й  інтонаційному оформленні,  вести  бесіду  на  будь-яку  з  пройдених  тем,  висловлювати  своє враження,  робити  повідомлення  про  цікаві  події  у  світі  (згідно  тематики занять).

Країнознавство 

Анотація: Дисципліна “Країнознавство” викладається на другому році навчання для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Основними організаційними формами навчання є лекційні та практичні заняття. Лекції покликані підвищити інтерес студентів до глибшого самостійного вивчення питань курсу. Практичні заняття закріплять набуті на лекціях і під час самостійної підготовки знання з курсу, сформують у студентів систему поглядів про основні сфери життя країни, мову якої вони вивчають. Курс вивчається у 4-му семестрі та завершується заліком. Лекційна тематика базується на принципових положеннях історії, соціології та культурології і має науково-пізнавальну спрямованість. На практичних заняттях розглядаються найбільш проблемні питання курсу як у вигляді дискусій, так і у формі доповідей і презентацій студентів. Курс викладається французькою мовою.

Країнознавство франкомовних країн

Анотація: Метою дисципліни є надання майбутнім фахівцям з французької мови системи знань про особливості суспільно-політичного, економічного та культурного життя Франції та франкомовних країн. Завданням дисципліни полягає у ознайомлення студентів із географічним положенням Франції та франкомовних країн, їх економічним потенціалом, основними історичними подіями, різними напрямками зовнішньої політики країн, їх роль у побудові спільної Європи, адміністративним і територіальним устроєм франкомовних країн, культурним та суспільним життям; вмінням охарактеризувати місце Франції та франкомовних країн у світі та в Європейському союзі, визначати основні напрямки розвитку економіки, політики, культури та мистецтва.

Практика перекладу

Анотація: Дисципліна “Практика перекладу” викладається на третьому році навчання для студентів 1-го (бакалаврського) рівня спеціальності 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Основними організаційними формами навчання є практичні заняття. Курс закінчується заліковою роботою. Завданнями практикуму є ознайомлення із синтаксичними структурами, притаманними
французькому тексту та із засобами адекватного та точного перекладу українською мовою. Систематизуються набуті раніше знання з практичної граматики. Курс викладається французькою мовою.

Переклад ділових документів

Анотація: Дисципліна “Переклад ділових документів” викладається на четвертому році навчання для студентів 1-го (бакалаврського) рівня спеціальності 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Основними організаційними формами навчання є лекційні заняття та семінарські заняття. Лекції покликані підвищити інтерес студентів до глибшого самостійного вивчення питань курсу. Семінарські заняття закріплять набуті налекціях і під час самостійної підготовки знання з курсу, сформують у студентів систему поглядів про ділові сфери життя країни, мову якої вони вивчають як іноземну. Курс завершується теоретичним модулем (залік). Лекційна тематика базується на принципових
положеннях ділової комунікації та має науково-пізнавальну спрямованість. На семінарських заняттях розглядаються найбільш проблемні питання курсу як у вигляді дискусій, творчих завдань, так і у формі доповідей і презентацій студентів. Курс викладається французькою мовою.

Основи послідовного перекладу

Анотація: Метою викладання курсу основ послідовного перекладу є підготовка перекладачів, які володіють навичками професійного послідовного перекладу. Вивчення цієї дисципліни передбачає формування у студентів фахової перекладацької та професійно-орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенцій, підґрунтям яких є сформовані протягом попередніх років навчання україномовна та іншомовна (французька як перша іноземна мова) комунікативні компетенції. Студенти у результаті вивчення цієї дисципліни повинні отримати такі основні знання: знання про особливості усного мовлення на відміну від писемного мовлення; знання про особливості та способи здійснення усного перекладу (типи усного перекладу): професійний усний послідовний переклад, усний переклад з аркушу, переклад-нашіптування тощо; загальнотеоретичні знання з лінгвістики та перекладознавства, які стосуються усного перекладу (семантична структура усного висловлювання, способи забезпечення когезії тексту, основні прагматичні характеристики тексту, способи відтворення в усному перекладі власних імен та назв, інтернаціоналізмів, неологізмів, галузевих термінів, фразеологічних одиниць, типи та способи застосування основних лексико-семантичних та морфолого-синтаксичних перекладацьких трансформацій тощо); знання в галузі лінгвокраїнознавства, оскільки усний переклад належить до сфери міжмовної та міжкультурної комунікації; знання в галузі сучасних інформаційних технологій (комп’ютер, Інтернет) та їх використання процесі підготовки та виконання усного перекладу.

Переклад наукових і технічних текстів

Анотація: Дисципліна «Переклад наукових і технічних текстів» викладається на четвертому році навчання для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Основними організаційними формами навчання є лекційні заняття та практичні заняття. Лекції покликані підвищити інтерес студентів до глибшого самостійного вивчення питань курсу. Практичні заняття закріплять набуті на лекціях і під час самостійної підготовки знання з курсу, сформують у студентів систему поглядів про основні принципи перекладу наукових і технічних текстів. Курс вивчається у 8-му семестрі і завершується теоретичним модулем (залік). Лекційна тематика базується на принципових положеннях перекладу наукових і технічних текстів і має науково-пізнавальну та практичну спрямованість. На практичних заняттях розглядаються
найбільш проблемні питання курсу як у вигляді дискусій, так і у формі доповідей і презентацій, практичних проектів студентів. Курс викладається французькою мовою.

Переклад французької арготичної лексики

Анотація:Дисципліна «Переклад французької арготичної лексики» викладається на третьому році навчання для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Основними організаційними формами навчання є лекційні заняття та практичні заняття. Лекції покликані підвищити інтерес студентів до глибшого самостійного вивчення питань курсу. Практичні заняття закріплять набуті на лекціях і під час самостійної підготовки знання з курсу, сформують у студентів систему поглядів про основні принципи перекладу французької арготичної лексики. Курс вивчається у 6-му семестрі і завершується теоретичним модулем (екзаменом). Лекційна тематика базується на принципових положеннях перекладу французької арготичної лексики і має науково-пізнавальну та практичну спрямованість. На практичних заняттях розглядаються найбільш проблемні питання курсу як у вигляді дискусій, так і у формі доповідей і презентацій, практичних проектів студентів. Курс викладається французькою мовою.

Курсова робота

Курсова робота з основної іноземної мови – це самостійна науково-дослідницька праця, що синтезує підсумок теоретичної та практичної підготовки в межах нормативної й варіативної складових освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та є формою контролю набутих студентом у процесі навчання інтегрованих знань, умінь і навичок, необхідних для виконання професійних обов’язків.

Курсову роботу з основної іноземної мови (французької) виконують державною мовою у вигляді спеціально підготовленої наукової праці на правах рукопису у м’якій палітурці.

ОР Магістр

Спеціальність 035 Філологія

Освітньо-професійна програма Французька мова і література

Дисципліни вільного вибору студента

Основи міжкультурної комунікації

Анотація: Мета курсу полягає у формуванні у студентів системи сучасних прагмалінгвістичних знань про структуру, закономірності та найважливіші аспекти мовної (в тому числі міжкультурної) комунікації, вмінь використовувати набуті знання у практиці іншомовного спілкування, перекладу й у науковому аналізі мовленнєвої взаємодії.

Курс передбачає виконання таких завдань: ознайомлення з основними положеннями теорії мовної комунікації, структурою комунікативного акту, категоріями теорії дискурсу; формування знань про комунікативні стратегії, прагматичні та гендерні аспекти комунікації; формування системи знань і розвиток навичок аналізу різних типів, моделей і форм спілкування; уміння використовувати набуті знання у практиці франкомовного спілкування; вироблення практичних навичок і вмінь кооперативного (в тому числі іншомовного) спілкування під час дискусій, ділових розмов, переговорів тощо з метою досягнення високого рівня етики комунікації, культури мовлення загалом та запланованого прагматичного результату; навчання наукового і практичного аналізу комунікативних ситуацій, мовленнєвої взаємодії.

Курс містить питання, що стосуються визначення типів комунікації, переліку умов, необхідних для комунікації, типів мовної комунікації, понять адресата та адресанта мовлення, кодів передачі інформації, мовних регістрів. Розглядаються питання зв’язку семіологічних систем, знаку та його семантичного змісту тощо. Практична частина курсу присвячена методам спілкування перед публікою, аналізу помилок, що найчастіше спостерігаються при спілкуванні.

Основи художнього перекладу

Анотація: Потік наукової інформації, що постійно зростає, обмін інформацією між фахівцями різних галузей і організація міжнародних симпозіумів та конференцій потребують активної роботи кваліфікованих перекладачів. Курс «Переклад художнього тексту» є складовою циклу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, які вивчають студенти спеціальності у взаємодії з іншими теоретичними та практичними курсами розширює лінгвістичний світогляд, створює теоретичну основу набуття практичних навичок та умінь у галузі перекладу, поглиблює практичну мовну підготовку студентів. Зміст навчання складається з виконання як письмових, так і усних перекладів текстів художнього стилю з української мови на французьку та навпаки, рольових ігор на тематику, задану в програмі. Під час навчання розглядаються основні лексико-граматичні особливості художнього стилю та засоби їх відтворення у перекладі.

Блок А:

Друга іноземна мова

Анотація: курс передбачає подальший розвиток навичок усного та писемного мовлення в результаті засвоєння мовного матеріалу, що містить нові лексичні одиниці та граматичні явища, вдосконалення сприйняття мови на слух шляхом прослуховування аудіо та перегляду відео матеріалів, володіння лексичним, граматичним та тематичним матеріалом, читання текстів художньої літератури в оригіналі в межах, передбачених програмою, спонтанне діалогічне та монологічне мовлення на задану тему, реферування газетних та журнальних статей, повідомлення міжнародних новин.

Ділова іноземна мова (англійська):

Анотація: Метою програми є розвиток професійно-комунікативної компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) магістрів для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі. Метою курсу є формування у магістрів загальної компетенції. Метою є також утягнути студентів магістратури під час навчання іноземним мовам у
такі види діяльності, які розвивають широкий спектр когнітивних здібностей, формують особистісні якості самоорґанізації й самоактуалізації магістра протягом усього подальшого життя. Програма модуля також включає залучання магістрів до таких академічних видів діяльності, які активізують і
далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей та сприяє становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється. Після завершення програми магістр повинен мати знання основ сучасного ділового дискурсу. Він повинен вміти усно та письмово представляти свої наукові результати відповідно до вимог Європейських стандартів, бути потенційним учасником Європейських наукових проектів. Предмет курсу включає в себе лексичні, граматичні та стилістичні особливості ділового дискурсу для забезпечення успішної професійної та наукової кар’єри магістра.

Блок Б:

Країнознавство другої іноземної мови

Анотація: мета курсу полягає в ознайомленні студентів з основними аспектами соціального та політичного життя Великої Британії і Сполучених Штатів Америки, набутті навичок самостійного аналізу явищ, а також удосконаленні практичного володіння англійською мовою. Ключовими питаннями, що підлягають вивченню, є типові риси національного характеру та способу життя народів обох країн, їх політичний та державний устрій, державні, урядові та політичні інституції цих країн, їх політичні та молодіжні організації, національна символіка, засоби масової інформації. Заняття проводяться з опорою на ілюстративний матеріал – газети, журнали, фотоальбоми та проспекти.

Контрастивна лінгвістика

Анотація: Предмет контрастивної лінгвістики будується на основі знань, отриманих студентами з теоретичних курсів фонетики, граматики, лексикології, стилістики французької мови з урахуванням фактичного матеріалу відповідних аспектів української, а принагідно й другої іноземної мови, що вивчається.

Метою викладання навчальної дисципліни “Контрастивна лінгвістика” є систематизація знань студентів, отриманих у ході вивчення теоретичної фонетики, лексикології, стилістики, морфології та синтаксису французької мови; ознайомлення із сучасними тенденціями та напрямами розвитку зазначених аспектів. Особлива увага звертається на виявлення типологічних ознак порівнюваних фонетичних, лексико-стилістичних і граматичних явищ, розпізнання ізо- й аломорфних рис у
зазначених системах обох мов та подальший розвиток навичок володіння будовою порівнюваних мов. Опанування курсу передбачає розуміння структури та функціонування мови, її міжрівневі та внутрішньосистемні зв’язки. Основними завданнями вивчення дисципліни “Контрастивна лінгвістика” є: ознайомити студентів з категоріальними апаратом та ввести в курс основних
понять дисципліни; сформувати у студентів розуміння характеру міжмовних граматичних зв’язків
та відношень; навчити студентів розпізнавати ізоморфні та аломорфні риси у фонетичній,
лексичній, граматичній системах французької та української мов; розкрити основні лексичні й граматичні трансформації при здійсненні перекладу за відсутності еквівалентів у зіставлюваних мовах.

Лінгвокраїнознавство

Анотація: Основною метою викладання дисципліни «Лінгвокраїнознавство» є формування у студентів системи сучасних лінгвокультурологічних знань про специфіку мовної картини світу та зокрема відповідних особливостей мовної поведінки носії французької мови; цілісного уявлення про мову як засобу накопичення та передачі із покоління в покоління суспільно-історичного досвіду та національних реалій її носіїв; збагачення культурологічних знань майбутніх філологів та формування у них здатності розуміти ментальність носіїв французької мови, інших регіональних мов Франції і франкомовних держав.

Головними завданнями дисципліни є підвищення країнознавчої культури студентів у сфері сучасних реалій життя франкомовних країн; оволодіння мовним матеріалом лінгвокраїнознавчого мінімуму сфери соціально-побутового, соціально-культурного та ділового спілкування; засвоєння базової фонової лексики та принципи її перекладу; навчання комунікативній компетенції в  актах міжкультурної комунікації та зразкам перекладу певних комунікативних ситуацій; розширення словникового запасу на основі країнознавчих текстів та відеоматеріалів; удосконалення навичок монологічного висловлювання; інтеграція творчого підходу під час самостійного пошуку матеріалів на іноземній мові країнознавчої тематики; оволодіння зразками національного мовленнєвого етикету як необхідною умовою розвитку культури спілкування.

Типологія мов

Анотація: Мета викладання дисципліни полягає у засвоєнні магістрантами типологічних характеристик та спільних і відмінних рис французької й української мови на всіх структурних рівнях у зіставному плані, а також методів їх використання у практиці викладання французької мови у школах та вищих навчальних закладах з українською мовою вивчення.
Завданнями курсу є узагальнення знань студентів із уже вивчених на попередніх курсах теоретичних дисциплін; визначення мети, предмету і завдань порівняльної типології як самостійного розділу типології мов, її місця серед інших мовознавчих дисциплін і взаємозв’язків з ними; характеристика методів і принципів, які використовуються у порівняльній типології; огляд історії типологічних досліджень; аналіз сучасних типологічних теорій і вчень; встановлення типологічних подібностей і відмінностей між підсистемами і системами французької та української мов на фонологічному, морфологічному, лексичному і синтаксичному рівнях; систематизація методів використання результатів типологічного зіставлення обох мову практиці викладання французької мови з метою діагностування та прогнозування помилок, зумовлених інтерференційними впливами рідної мови; поглиблення магістрантами навичок роботи з науковою літературою з порівняльної типології, вироблення навичок оперування типологічними й мовознавчими термінами, а також порівняльно-типологічною методикою.

 

*Вибір дисциплін студентами в межах відповідної освітньо-професійної програми здійснюється при формуванні груп.