Nataliia Yatskiv

PhD  in Philology, Professor

Web of Science

ORCID

Google Academia

 

Персональна інформаціяPublicationsCourses TaughtContacts

Nataliia Yatskiv is the author of  about 70 scientific and scientific-methodical papers: 56 scientific articles published in various professional publications of Ukraine (2 – abroad) and 15 teaching-methodical and educational manuals (2 – approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine). She is a member of the editorial board of the bulletin “Literary Studies: Comparative Aspect” (Ivano-Frankivsk), prepared and edited the bulletin: “Literature. Time. Figures. Literary articles, memoirs, materials to the bibliography in honor of the memory of Volodymyr Matviishyn ”// compiled by N. Yatskiv. – Ivano-Frankivsk: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2013. – 616 p.

Scientific interests: literature studies, French language, world literature of the late 19th – early 20th century, comparative literature, translation studies.

   1. Yatskiv Nataliia, Venhrynovych Nataliia. Transformation of the French Pattern of a Naturalistic Character in Ivan Franko’s Literary Works // Kyiv-Mohyla Humanities Journal ISSN 2313-4895, № 5 (2018). С.183-200. (Яцків Н.Я., Венгринович Н.Р. Трансформація французької моделі натуралістичного персонажу у творчості Івана Франка) Web of Science
   2. Яцків Н.Я., Качанська М.П. Діалогізм новели «Petitеs pratiques germanopratines» як гендерно-маркована ознака тексту // Молодий вчений, 2018, №11 (63). С.716-719. ISSN (Print): 2304-5809, ISSN (Online): 2313-2167, Index Copernicus.
   3. Яцків Н.Я., Цюпа Л.В. Перекладацькі трансформації авторських афоризмів Давіда Фонкіноса у романі «Наші розставання» // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 29 (68) № 4, 2018. С.126-131. ISSN: 1606-3721
   4. Яцків Н.Я. Моделювання наративу у романі Едмона Ґонкура «Дівка Еліза» // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017) : Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я.Яцків ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. – С.139-144.
   5. Яцків Н.Я. Детермінізм образу повії у творчості братів Ґонкурів та Панаса Мирного // Султанівські читання: [збірник статей] / редкол.: І.В.Козлик (голова) й ін. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. – Вип.VІ. – С.25-34. p-ISSN 2313-5921, e-ISSN 2415-3885. (фахове видання)
   6. Яцків Н.Я. Функції пейзажних замальовок у романі Едмона Ґонкура «Дівка Еліза» та Панаса Мирного «Повія» // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»): Тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С.122-123.
   7. Яцків Н.Я. Василь Стефаник і французька література: типологія імпресіоністичних прийомів // Василь Стефаник: наближення / за ред. Степана Хороба. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. – С.221-236.
   8. Яцків Н.Я. Письменники чи художники сучасного життя: живопис у романістиці братів Ґонкурів // Кременецькі компаративні студії [науковий часопис / ред. Д.Чик, О.Пасічник]. – 2017. – Вип. VІІ. – Т.І. – С. 352-362. ISSN 2311-262X
   9. Яцків Н.Я. Творчість братів Ґонкурів у франкомовній критиці // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2015. – № 2 (30). – С. 343-354. (фахове видання)
   10. Яцків Н.Я. Наративна стратегія роману братів Ґонкурів «Шарль Демайї» // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»): Тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 101.
   11. Яцків Н.Я. Плюралізм образу художника як пошук естетичного кредо у романі братів Ґонкурів «Манетта Саломон» (N. Yatskiv. The Pluralism of the Artist’s Image as a Search of an Aesthetic Motto in the Goncourt Brothers’ Novel “Manette Salomon”) // Журнал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, – № 3 (4) (2016), – С.84–89. p-ISSN 2311-0155, e- ISSN 2413-2349.
   12. Yatskiv N. Recherches de l’originalité du style chez les Goncourt // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я.Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – С.291-293.
   13. Яцків Н.Я. Стильова своєрідність роману братів Ґонкурів «Шарль Демайї» // Вісник Прикарпатського університету. – Філологія. –2014-2015. – Вип. 42-43. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С.225-230. (фахове видання)
   14. Яцків Н.Я. Компаративний дискурс наукового доробку професора В.Г.Матвіїшина // Літературознавчі студії: компаративний аспект. Збірник статей. Випуск 3. Упорядники: І. В. Девдюк, А. М. Мартинець. Відп. ред. І.В.Козлик – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. – С.132-137.
   15. Яцків Н.Я. Готична традиція у романі братів Ґонкурів «Пані Жервезе» // Науковий вісник Миколаївського національного університету іменіВ. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наукових праць / за ред. О.С.Філатової. – № 1 (15). – квітень 2015. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2015. – С.258-264. (фахове видання)
   16. Яцків Н.Я., Бей І. Теоретичні аспекти дослідження кольорової лексики у французькій мові // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 3. – С.437-440.
   17. Yatskiv N. Le paysage impressionniste des frères Goncourt // Султанівські читання: [збірник статей] / редкол.: І.В.Козлик (голова) й ін. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. – Вип.IV. – С. 160-170. (фахове видання)
   18. Яцків Н.Я. Рецепція творчості братів Ґонкурів у російському літературознавстві // Молодий вчений, 2015. – №9 (24). – Частина 1. – С.128-132. Index Copernicus
   19. Яцків Н.Я. Рецепція творчості братів Ґонкурів в українському літературознавстві // Zbiór artykułów naukowych. “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Dyskusje o współczesnej nauki” – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – Cz. 8 – Str. 10-17
   20. Яцків Н.Я. Вербальна репрезентація звукових образів у творах братів Ґонкурів та Івана Франка // Одеський лінгвістичний вісник, 2015. – Вип.6. – Т.2. – С.163-167. (фахове видання)
   21. Яцків Н.Я. Структурно-стильові домінанти новелістики Гі де Мопассана // Молодий вчений, 2015. – №11 (26). – Частина 1. – С.125-130.
   22. Яцків Н.Я. Образ художника як вираження естетичного кредо письменника // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Вип.17. – Одеса, 2015. – С.108-112. (фахове видання)
   23. Яцків Н.Я. Типологія онтологічного конфлікту художника (на матеріалі романів братів Ґонкурів «Манетта Саломон», Е. Золя «Творчість» та драми В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий Медвідь») // Zbiór artykułów naukowych. “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Naukowe Wyszukaj” – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – Cz. 10. – S. 34-39
   24. Яцків Н.Я. Інтермедіальність роману братів Ґонкурів «Манетта Саломон» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі І.В.Ковальчук, Л.М.Коцюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 59. – С. 251-254. (фахове видання)
   25. Yatskiv N. L’oeuvre de Jules et Edmond de Goncourt dans la critique litteraire française // Актуальні питання іноземної філології: наук. журн. / [редкол.: І.П.Бікуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 3. – С.183-188. (фахове видання)
   26. Yatskiv N. The functions of ekphrasis of the Goncourt brothers’ novel “Manette Salomon”// Proceedings of the 7th International conference on Eurasian scientific development. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2015. P. 229-233.
   27. Яцків Н.Я. Творчість братів Ґонкурів у рецепції Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету. – Філологія. –2013-2014. – Вип. 40-41.– С.182-186. (фахове видання)
   28. Яцків Н.Я. Краса мистецтва та правда життя в естетиці братів Ґонкурів // Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В.І.Фесенко. Збірник наукових праць. – Вип.11. Гол. ред. Н.О.Висоцька. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С.614-623. (фахове видання)
   29. Яцків Н.Я. Засоби портретної характеристики у романі братів Ґонкурів «Жерміні Ласерте» // Султанівські читання. Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах (На пошану пам’яті доктора філологічних наук, професора М.В.Теплінського та доктора філологічних наук, професора В.Г.Матвіїшина): Збірник статей / редкол.: І.В.Козлик й ін.. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – Вип. ІІІ. – С.162-170.
   30. Яцків Н.Я. Жанрові модифікації новелістики Василя Стефаника у контексті французької малої прози ХІХ ст. // Літературознавчі студії: компаративний аспект. Збірник статей. Випуск 2. Упорядники: І. В. Девдюк, А. М. Мартинець. Відп. ред. І.В.Козик – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – С.59-71.
   31. Яцків Н.Я. Концепція персонажу у романі братів Ґонкурів «Жерміні Ласерте» // Zbiór raportów naukowych „Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka, problematyka„ /Сборник научных докладов Международной научно-практической конференции «Наука сегодня: теория, методология, практика, проблематика» – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014– Cz. 7. – С.36-41.
   32. Яцків Н.Я. Жанрова своєрідність романістики братів Ґонкурів // Международная научная конференция обмена научными достижениями/ Zbiór raportów naukowych «Międzynarodowa konferencja naukowa wymiany osiągnięć naukowych». – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – Cz. 8. – С.43-47.
   33. Яцків Н.Я. Крах ілюзії чи деградація духовних цінностей церкви та релігії у романістиці братів Ґонкурів // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2014. – Вип. 3 (79). – Частина друга. – С.247-261. (фахове видання)
   34. Яцків Н.Я. Засоби синестезії у портретних характеристиках роману братів Ґонкурів «Жерміні Ласерте» // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі. Матеріали VII науково-методичної конференції з міжнародною участю. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна. – 2014. – С. 159-160.
   35. Яцків Н.Я. Інтермедіальна тканина роману братів Ґонкурів «Пані Жервезе» // «Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи дослідження» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ГО «Наукова філологічні організація «ЛОГОС», 2014. – С.24-27.
   36. Яцків Н.Я. Письменник чи журналіст? Статус літератора у творах братів Ґонкурів та Івана Франка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Вип.13. – Одеса, 2014. – С.166-168. (фахове видання)
   37. Гаупт Т.П., Яцків Н.Я. «Espace audition » : Навчально-практичний посібник з аудіювання французької мови. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 226 с. (з грифом МОН)
   38. Яцків Н.Я. Французька література ХХ століття: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 124 с.
   39. Яцків Н.Я. Історія французької літератури (від Середньовіччя до початку ХХ століття): навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – 218 с. (з грифом МОН)
   40. Французька мова: навчальний посібник для початківців = Manuel de français : niveau débutant / [О.Г.Скарбек, Л.В.Цюпа, Н.Я.Яцків]; за заг. ред. Н.Яцків – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014.- 316 с.
   41. Яцків Н.Я. Особливості естетики братів Ґонкурів // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013) : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, Івано-Франківськ ; 13 березня 2013 р. [Електронний ресурс] / відп.ред. Я.В. Бистров ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – Режим доступу : http://www.ellic.pu.if.ua. –С.191-194
   42. Яцків Н. Я. Французька література у критичній спадщині В.Г.Матвіїшина // Літературознавчі студії: компаративний аспект (пам‘яті докторів наук, професорів В. Г. Матвіїшина та М. В. Теплінського присвячується). Збірник статей. Випуск І. Упорядники: І. В. Девдюк, А. М. Мартинець. Відп. ред. С. І. Хороб. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. – С.71-75.
 1. Література країни, мова якої вивчається (французька)
 2. Зарубіжна література кінця ХІХ – початку ХХ ст.
 3. Сучасна французька література

Address:

French Philology Department

57 Shevchenko street, 805

Ivano-Frankivsk, 76018

tel.: (0231) 596081

e-mail.:  nataliia.yatskiv@pnu.edu.ua