Самостійна робота студентів

Графік контролю самостійної роботи

Понеділок Вівторок Середа Четвер Пятниця
15:00 Бігун О.А.

ауд. 805

 

Білас А.А.

ауд. 821

 

Смушак Т.В.

ауд. 804

 

Ковбанюк М.І.

ауд. 805

 

Воронько Г.М.

ауд. 805

Яцків Н.Я.

ауд. 805

 

Скарбек О.Г.

ауд. 806

 

Крук З.М.

ауд. 819

Цюпа Л.В.

ауд. 803

Фенюк Л.Б.

ауд. 809

 

Луцик Н.М.

ауд. 805

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Бігун О.А.  Основи міжкультурної комунікації /завантажити/

Бігун О.А. Сучасні лінгвістичні теорії /завантажити/

Білас А.А. Основи художнього перекладу /завантажити/

Воронько Г.М. Друга іноземна мова (французька) маг /завантажити/

Скарбек О.Г. Практика усного/письмового перекладу /завантажити/

Смушак Т.В., Луцик Н.М. Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови /завантажити/

Яцків Н.Я. Основна іноземна мова /завантажити/

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Білас А.А. Методика викладання основної іноземної мови /завантажити/

Білас А.А. Вступ до перекладознавства /завантажити/

Білас А.А., Смушак Т.В. Основна іноземна мова (французька), 3 курс /завантажити/

Білас А.А. Основи теорії мовної комунікації /завантажити/

Білас А.А. Переклад ділового мовлення /завантажити/

Білас А.А. Теорія і практика перекладу /завантажити/

Бігун О.А. Вступ до романської філології /завантажити/

Воронько Г. М. Теоретична фонетика /завантажити/

Воронько Г. М., Бігун О.А. Третя іноземна мова (французька) /завантажити/

Ковбанюк М.І., Крук З.М., Воронько Г.М. Вступний курс другої іноземної мови (французька) /завантажити/

Ковбанюк М.І. Третя іноземна мова (французька), 3 курс /завантажити/

Ковбанюк М.І. Переклад ділових документів /завантажити/ 

Крук З.М., Луцик Н.М. Основна іноземна мова (французька), 1 курс /завантажити/

Луцик Н.М., Скарбек О.Г., Фенюк Л.Б. Друга іноземна мова (французька), 4 курс завантажити/

Скарбек О.Г., Цюпа Л.В. Основна іноземна мова (французька), 4 курс /завантажити/

Скарбек О.Г. Практична граматика, 2 курс /завантажити/

Скарбек О.Г. Теоретична граматика /завантажити/

Скарбек О.Г. Практика перекладу /завантажити/

Скарбек О.Г. Синтаксис французької мови /завантажити/

Смушак Т.В. Історія мови /завантажити/

Смушак Т.В. Країнознавство /завантажити/

Фенюк Л.Б. Практична граматика /завантажити/

Фенюк Л.Б. Практична фонетика /завантажити/

Фенюк Л.Б., Цюпа Л.В. Друга іноземна мова (французька), 3 курс /завантажити/

Цюпа Л.В. Основна іноземна мова (французька), 1 курс /завантажити/

Цюпа Л.В. Культура франкомовних країн /завантажити/

Яцків Н.Я. Лексикологія /завантажити/

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Самостійна робота є важливою складовою частиною і основою підготовки майбутнього фахівця, оскільки мета самонавчання – опанувати засвоєння навчальної дії з наступним її опрацюванням на практичних заняттях. Реалізація такої мети на практиці сприяє розв’язанню завдань інтеграції – повному злиттю навчання і виховання, здійсненню принципу розвиваючого навчання, формуванню особистості майбутнього фахівця.
Самостійна робота з іноземної мови вирішує такі завдання:
– удосконалення знань, навичок і вмінь набутих на практичних заняттях;
– розширення світогляду студентів;
– розвиток творчих здібностей, самостійності, естетичних смаків.
Ефективність навчальної діяльності залежить від готовності студента до самонавчання та його індивідуальних якостей. Здатність до самонавчання є однією з найважливіших передумов не тільки успішного оволодіння іноземною мовою, але й формування навичок самостійної діяльності взагалі. Центральною проблемою щодо організації самостійної роботи є проблема забезпечення високої внутрішньої мотивації до самостійного її опанування. Продуктивність самостійної роботи з іноземної мови залежить від психолого-педагогічних умов його організації: як мотивується навчально-пізнавальна діяльність студентів; як реалізується професіонально-комунікативна компетенція студента; як здійснюється контроль його навчальних досягнень. Головним завданням, яке має вирішити самостійне навчання є формування навичок і вмінь самонавчання, необхідних для оволодіння іноземною мовою від висунутих конкретних цілей самостійної роботи.

Самостійна робота – це самостійна навчально-пізнавальна діяльність проблемного, творчого та практичного характеру. Самостійна робота базується на володінні студентами навичками та вміннями, набутими на практичних заняттях з іноземної мови, тому важливим є те, щоб студенти якнайповніше використовували ці навички та вміння під час самостійної роботи.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
Оцінка “відмінно” виставляється студентові, який повністю виконав програму курсу, тобто виконав усі завдання передбачені програмою курсу, показав високий рівень знань теоретичного та практичного матеріалу. Для отримання відмінної оцінки студент повинен показати вміння та навички усного діалогічного та монологічного мовлення, а також письмового мовлення з використанням лексичного матеріалу курсу, розвинуті навички двостороннього перекладу, слухання, навички реферування іншомовного тексту та складання основних видів контрактів та ділових листів.
Оцінка “добре” виставляється студентові, який повністю виконав програму курсу і показав відповідний рівень знань матеріалу курсу. На оцінку “добре” заслуговує студент, який продемонстрував добрі вміння та навички аудіювання, усного і письмового мовлення з лексичного матеріалу курсу, має добрі навички двостороннього перекладу, вміє реферувати іншомовний текст та складати основні види контрактів та ділових листів.
Оцінка “задовільно” виставляється студентові, який виконав програму курсу не повністю, тобто не всі завдання, передбачені курсом було виконано повністю. На оцінку “задовільно” заслуговує студент, який має задовільний рівень мовної підготовки, який показав достатні навички реферування та складання основних видів контрактів та ділових листів.
Оцінка “незадовільно” виставляється студентові, який не виконав програму курсу, тобто не виконав завдання курсу і не продемонстрував певних знань матеріалу курсу, а також, вмінь та навичок, передбачених програмою курсу.