Практика

 МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК  (Організація виробничої (педагогічної) практики студентів)

Практичною підготовкою студентів є виробнича (педагогічна) практика, яка проводиться з метою закріплення і розвитку професійно-педагогічних знань та вмінь, набутих за час навчання, а також підготовки випускників вищого навчального закладу до майбутньої роботи на посаді викладача французької мови і літератури.

Практика проводиться впродовж шести тижнів у 8-му семестрі й п’яти тижнів у 9-му семестрі згідно з навчальним планом.

Для практики розроблено програму, яка обговорена і схвалена на засіданні кафедри, погоджена з методичною комісією та затверджена на засіданні Вченої ради факультету іноземних мов.

Керівництво практикою здійснює керівник практики факультету, який:

– підбирає групових керівників та бази практики, здійснює їх розподіл;

–  проводить настановчу та підсумкову конференції з питань практики;

– контролює виконання студентами програм практики, вживає заходів до усунення виявлених недоліків;

– складає загальний звіт про проходження практики, узагальнює досвід її проведення і вносить пропозиції щодо її поліпшення.

Першочерговою метою виробничої (педагогічної) практики за ОКР – «Бакалавр», «Спеціаліст» є підготовка до викладацької роботи у середніх навчальних закладах, за ОКР – «Магістр» – у вищих навчальних закладах.

Практика студентів випускного курсу є завершальним етапом професійної підготовки студентів у вищому навчальному закладі, характеризується високим ступенем самосвідомості і відповідальності студентів, розширенням об’єму і складності змісту роботи. У процесі цієї практики студенти оволодівають системою навчально-виховної діяльності вчителя та класного керівника. Практика покликана готувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки.

Базою практики є загальноосвітні школи Івано-Франківська та факультет іноземних мов.

Під час проходження практики студент зобов’язаний:

–    набути відповідні виробничі (педагогічні) навички з майбутньої спеціальності;

–    своєчасно виконувати всі адміністративні та методичні вказівки керівника практики, дирекцій шкіл;

–    організовувати навчально-виховний процес з урахуванням системи планування навчальних закладів, традицій педагогічних і учнівських колективів;

–    дотримуватися правил внутрішнього розпорядку освітніх закладів;

–    сумлінно виконувати всі види робіт, визначені програмою практики;

–    систематично вести щоденник практики;

–    виконувати наукові завдання від кафедри;

–    своєчасно підготувати звіт та документацію про проходження практики.

Зміст програми проведення практики відповідає положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України, а також іншим нормативним документам щодо практичної підготовки студентів, навчального плану спеціальності та освітньо-кваліфікаційної характеристиці фахівців.

Підсумки проходження практики студентами підводяться у вигляді підсумкової наради.

Оцінка з практики заноситься у залікову відомість та виставляється в заліковій книжці.