Смушак Тетяна Володимирівна

кандидат філологічних наук ,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: доцент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Освіта:

2002-2007: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, кваліфікація “філолог, викладач французької, англійської мов та зарубіжної літератури”.

2010–2014: аспірантура ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

2017: кандидат філологічних наук, спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Тема дисертації: “Концепт самотності та відчуження в українській та французькій літературі першої половини ХХ століття (на матеріалі автобіографічної повісті Наталени Королевої “Без коріння” та автобіографічного роману Ірен Немировськи “Вино самотності”)”.

Стажування:

2010: Українсько-канадський бізнес-центр МБЕРІФ (Івано-Франківськ, Україна).

2016: Альянс Франсез (Париж, Франція).

2018: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна).

Професійний досвід:

2007-2012: старший лаборант кафедри французької філології, за сумісництвом – асистент кафедри французької філології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

2012-2017: асистент кафедри французької філології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

З 2018 року: доцент кафедри французької філології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Наукові інтереси: лінгвокультурологічний та компаративний аспекти вивчення французької мови та літератури. Автор 19 наукових публікацій.

Участь у конференціях: “Pytania. Odpowiedi. Hipotezy: nauka XXI stolecie” (Гданськ, 2014), “The Eleventh European Conference on Languages, Litterature and Linguistics»” (Відень, 2016), Перша Міжнародна франкофонна науко-практична конференція (Київ, 2017).

Керівництво науковою роботою: магістерські роботи, курсові роботи.

Список публікацій:

 1. Смушак Т. Мотив самотності та відчуження у повістях Наталени Королевої “Без коріння” та Ірен Немировськи “Осінні мухи. Історико-літературний журнал. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2010. № 18. С. 425–434.
 2. Смушак Т. Екзистенціал самотності у повістях Наталени Королевої “Без коріння” та Ірен Немировськи “Осінні мухи”. Парадигма sacrum & profanum в літературі та культурі. Збірник наукових праць : матеріали міжнародного науково-практичного семінару. Дрогобич : Посвіт, 2010. Вип. IV. С. 127–135.
 3. Смушак Т. В. Образ України у повісті Наталени Королевої “Без коріння” і романі Ірен Немировськи “Вино самотності”. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. Вип. 4.11 (90). С. 247–252.
 4. Смушак Т. В. Фактуальність та фікціональність у світлі творчого мислення Наталени Королевої та Ірен Немировськи (на матеріалі автобіографічної повісті “Без коріння” та автобіографічного роману “Вино самотності”). Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. Вип. 4.12 (96). С. 209–214.
 5. Смушак Т. В. Типологія індивідуально-авторської реалізації концепту “самотність” у повісті Наталени Королевої “Без коріння” та романі Ірен Немировськи “Вино самотності”. Літературознаві студії : компаративний аспект (пам’яті докторів наук, професорів В. Г. Матвіїшина та М. В. Теплінського присвячується). Збірник статей. Івано-Франківськ : “Симфонія форте”, 2013. Вип. І. С. 39–48.
 6. Смушак Т. Концепт самотності у повісті Н. Королевої “Без коріння” та романі І. Немировськи “Вино самотності”. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (ELLIC 2013). Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. С. 176–178.
 7. Смушак Т. В. Типологія генези автобіографічної повісті Наталени Королевої “Без коріння” та автобіографічного роману Ірен Немировськи “Вино самотності”. Zbiór raportów naukowych. “Pytania. Odpowiedi. Hipotezy: nauka XXI stolecie”. Warszava : Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2014. Сz. 5. S. 30–41.
 8. Смушак Т. В. Мотив самотності у автобіографічній оповіді Наталени Королевої та Ірен Немировськи (на матеріалі повісті “Без коріння” та роману “Вино самотності”). Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія “Літературознавство”. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. Вип. 3 (79). Ч. 2. С. 212–226.
 9. Смушак Т. В. Імагологічний вимір Києва в автобіографічній творчості Наталени Королевої та Ірен Немировськи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія”. Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2015. Вип. 15 (Т. 1). С. 96–100.
 10. Смушак Т. Біографія в структурі творчості Наталени Королевої та Ірен Немировськи : сценарний підхід до проблеми. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2015. С. 281–285.
 11. Smushak T. The symbolic content of the concept “solitude and estrangement” in the novella “Without roots” by Natalena Koroleva and in the novel “The Wine of solitude” by Irene Nemirovsky. The Eleventh European Conference on Languages, Litterature and Linguistics. Vienna : “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016. P. 56–62.
 12. Смушак Т. Символічне наповнення концепту самотності та відчуження у повісті Наталени Королевої “Без коріння” та романі Ірен Немировськи “Вино самотності”. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ : ТОВ “ВГЦ “Просвіта”, 2016. С. 279–283.
 13. Смушак Т. В. Концепт самотності та відчуження в українській та французькій літературі першої половини ХХ століття (на матеріалі автобіографічної повісті Наталени Королевої “Без коріння” та автобфографічного роману Ірен Немировськи “Вино самотності”) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 “Порівняльне літературознавство”. Івано-Франківськ, 2017. 20 с.
 14. Смушак Т. Опозиція “своє / чуже” в автобіографічній повісті Наталени Королевої “Без коріння” та автобіографічному романі Ірен Немировськи “Вино самотності”. Султанівські читання. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. Вип. VI. С. 86–95.
 15. Смушак Т. Лінгвостилістичні засоби вираження концепту самотності та відчуження у повісті Н. Королевої “Без коріння” та романі І. Немировськи “Вино самотності. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017) : матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2017. С. 135–139.
 16. Tetiana Smushak. L’image de Kiev et sa fonction dans “le vin de solitude”, le roman autobiographique d’Irène Némirovsky. “Мови, науки та практики” : матеріали Першої Міжнародної франкофонної науко-практичної конференції. Київ, 2017. С. 130.
 17. Смушак Т. Концепт самотності й відчуження в літературному творі: специфіка трактування. Південний архів. Філологічні науки. Херсон, 2018. Вип. LXXII (Т. II). С. 137 –140.
 18. Смушак Т. В., Іванів Ю. В. Функціонування метафори у романі Ірен Немировськи “Непорозуміння”. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія”. Одеса, 2018. Вип. 37 (Т. 1). С. 124–127.
 19. Смушак Т. В. Роль та функції порівнянь у новелах Ірен Немировськи “Глядач”, “Через обставини”. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2019. Вип. 11 (Т. 2). С. 128–131.

Навчальні дисципліни: країнознавство, країнознавство другої іноземної мови, історія мови, загальнотеоретичний курс другої іноземної мови, основна іноземна мова (французька), друга іноземна мова (французька).

м. Івано-Франківськ 76018

вул. Шевченка 57, к. 805

тел. (0342) 59-60-81

e-mail:

tetiana.smushak@pnu.edu.ua

taniasmushak@gmail.com

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника