Ковбанюк Мар’яна Іванівна

кандидат філологічних наук

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

 

20032008 рр. – студентка Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю «Французька мова та література». Кваліфікація «Філолог, викладач французької та англійської мов і зарубіжної літератури».

З 2008 по 2009 працювала на кафедрі перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

У 2009-2012 рр. – навчання в аспірантурі за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Тема дисертаційного дослідження — «Семантико-синтаксична структура речення з вторинним предикатом (на матеріалі українського дієприслівника та французького герундія)».

З 2012 року працюю на кафедрі французької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

1. Ковбанюк М. І. Формування соціолінгвістичної компетенції (СЛК) як складника комунікативної мовленнєвої компетенції / М. І. Ковбанюк // Наукові записки. — Вип. 86. — Серія: “Філологічні науки (мовознавство)” : [зб. наук. пр.]. — Кіровоград : Вид-во Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, 2009. — С. 311-319.

2. Ковбанюк М. І. Шляхи формування педагогічної техніки як елемента педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів України / М. І. Ковбанюк // [матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції ”Методика розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності педагогів технічних вищих навчальних закладів України” (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 27-29 квітня 2009р.)] — Івано-Франківськ : Вид-во ІФНТУНГ, 2009. — С. 141-144.

3. Ковбанюк М. І. Вторинні предикативні значення дієприслівника / М. І. Ковбанюк // Предикат у структурі речення : [монографія] / [за ред. акад. НАПН України В. І. Кононенка]. — Київ; Івано-Франківськ; Варшава, 2010.  —  Розд. 3. — С. 210-230.

4. Ковбанюк М. І. Формування франкомовної комунікативної компетенції з використанням інтернет-ресерсів / М. І. Ковбанюк // [матеріали Всеукраїнського наукового семінару “Інноваційні технології у навчанні іноземних мов учнів загальноосвітніх шкіл та студентів педагогічних ВНЗ” (Дрогобич, 15 листопада 2012р.)]: Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана-Франка, 2012. — С. 23-25.

5. Ковбанюк М. І. Ремо-тематичне членування речень з дієприслівниковими конструкціями / М. І. Ковбанюк // [матеріали Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції “Сучасна наука: теорія і практика” (Запоріжжя, 28-30 червня 2012 р.)] : Запоріжжя, 2012. — С. 123-126.

6. Ковбанюк М. І. Семантико-синтаксичне функціонування вторинного дієприслівникового предиката у структурі неелементарного речення / М. І. Ковбанюк // W kregu ukrainoznawstwa i komunikacji miedzykulturowej [зб. наук. пр.]. — Olsztyn: UWM w Olsztynie, 2012. — С. 1-10.

7. Ковбанюк М. І. Вторинна предикація як репрезентант поліпредикативності структури простого неелементарного речення / М. І. Ковбанюк // Studia Germanica et Romanica : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / В. Д. Каліущенко (голов. ред.). — Донецьк: ДонНУ, 2014. — С. 69-78.

8. Ковбанюк М. И. Уступительная семантика украинского деепричастия и французского герундия / М. И. Ковбанюк // Филологические науки. Вопросы теории и практики: [сб. науч. тр.]. — Тамбов, Грамота, 2014. — №4 (34): в 3-х ч. — Ч. II. — С. 111-113.

Практичний курс французької мови

вул. Шевченка 57 / 807

тел. 80342 59-60-81

E-mail mariannakovbanyuk@gmail.com

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника