Бігун Ольга Альбертівна

Доктор філологічних наук, доцент

завідувач кафедри французької філології

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: завідувач кафедри французької філології

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

 Освіта:

1992-1998 – факультет романо-германської філології Чернівецького державного університету ім. Юрія Федьковича за спеціальністю «Французька мова і література»; кваліфікація за дипломом «філолог, викладач французької мови та літератури, вчитель англійської мови».

2005-2008 – аспірантура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2009 р. захист кандидатської дисертації за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство (Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2009).

2012-2015 –  докторантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2015 р. захист докторської дисертації за спеціальностями 10.01. 05 – порівняльне літературознавство, 10.01.01 – українська література (Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2015).

 Стажування:

Науково-педагогічне стажування: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки філологів»; 14–20 серпня 2017 р. (108 год.); Люблінський науково-технологічний парк (м. Люблін, Польща);

Науково-педагогічне стажування: «Філологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС», 25 березня – 5 квітня 2019 р. (180 год.); Куявський університет (м. Влоцлавек, Польща).

Професійний досвід:

2018 і до цього часу – завідувач кафедри французької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2016-2018-доцент кафедри французької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

2015-2016-викладач кафедри французької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

2011-2012-викладач кафедри філології і методики початкової освіти

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

2009-2011-доцент кафедри іноземних мов Університету короля Данила;

2008-2009-асистент кафедри світової літератури та французької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

1998-2008 – вчитель французької та англійської мов гімназії №2;

Наукові інтереси: порівняльне літературознавство, французька література, методика викладання французької мови. Член редколегії наукових часописів «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University» та «Вісник Прикарпатського  університету. Філологія». Член спеціалізованої вченої ради К 20.051.13 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Авторка більше 80 публікацій у фахових вітчизняних та закордонних виданнях, зокрема тих, що індексуються у зарубіжних наукометричних базах, зокрема Web of Science:

 1. Bihun OFrench as a Second/Third Foreign Language in the Context of Multilingual Competence of Philology Students / O. Bihun // Science and Education. – Issue 4. – 2017. – PP. 81–86. фах. (Web of Science);
 2. Bihun O. The Reconstruction of Christian Theodicy in Taras Shevchenko’s Poetry. Kyiv-Mohyla Humanities Journal. 2019. № PP. 161-176. Web of Science

Керівництво магістерськими та курсовими роботами, студентським науковим гуртком «Актуальні проблеми літературознавства».

2019

 1. Bihun O. The Reconstruction of Christian Theodicy in Taras Shevchenko’s Poetry. Kyiv-Mohyla Humanities Journal. 2019. № PP. 161-176. Web of Science
 2. Бігун О. Imago Urbis: Париж у поезіях у прозі Поля Верлена. Султанівські читання. 2019. Вип. VIII. Івано-Франківськ: «Симфонія форте», 2019. С.93-102.
 3.  Бігун О. Лицарі святиє: реконструкція образу воїнства Христового у творчості Тараса Шевченка. Окриленість Словом: зб. наук. праць на пошану проф. Степана Хороба / відп. ред. Р. Піхманець. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. С.466-472.
 4.  Бігун О. Літературно-критичне рондо Оксани Гальчук. Золота пектораль. 2019.№7. URL: https://zolotapektoral.te.ua/літературно-критичне-рондо-оксани-га/ Рец. на кн. Галчук О. Тексти по колу: пізнати Себе в Іншому: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 286 с.
 5. Бігун О. А. Автентичні тексти на практичних заняттях з французької мови як дидактичний компонент міжкультурної комунікації: Scientific and pedagogic internship “Philological education as a component of the education system in Ukraine and EU countries”, Wloclawec, Poland, 25 March–5 April, 2019. Wloclawec: Cuiavian University in Wloclawec, 2019. C.18–20.
 6. Бігун О. А. Використання автентичних матеріалів на заняттях з французької мови у закладах вищої освіти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики», Івано-Франківськ, Україна, 21-22 березня, 2019. Івано-Франківськ: «НАІР», 2019. С.24–27.

2018

 1.  Бігун О. А. «Свій/Чужий»: семантичні моделі міста і села в поезії Тараса Шевченка. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2018. Вип. 33. Т.1. С. 13-15. фах. (Index Copernicus);
 2. Бігун О. А. “Соборність” у творах Тарса Шевченка: рецепція канону. “Візантійщина”: візантійський цивілізаційний спадок у Центрально -Східній Європі / За ред. А.Домановського, О.Файди. Харків: Майдан, 2018. С.27-39.

2017

 1. Bihun OFrench as a Second/Third Foreign Language in the Context of Multilingual Competence of Philology Students / O. Bihun // Science and Education. – Issue 4. – 2017. – PP. 81–86. фах. (Web of Science);
 2. Бігун О. А. Дискурс речовізму в «паризькому тексті» Поля Верлена / О. А. Бігун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: [зб. наук. праць / Гол. ред.: Ступак І. В.]. – Одеса: МГУ, 2017. – Вип. 27. Т.1. – С. 76-79. фах. (Index Copernicus);
 3. Бігун О. А. Фразеологія у поезіях у прозі Шарля Бодлера / О. А. Бігун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: [зб. наук. праць / Гол. ред.: Ступак І. В.]. – Одеса: МГУ, 2017. – Вип. 29. Т.2. – С.22-24. фах. (Index Copernicus);
 4. Бігун О. Семантико-стилістична організація поезій у прозі Поля Верлена (на матеріалі збірки «Спогади вдівця») / О. Бігун // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): [зб. наук. праць / Гол. ред.: О. Філатова]. – Миколаїв: МНУ імені В. Сухомлинського, 2017. – Вип. 1(19). – С.41–46. фах.;
 5. Бігун О. Французька мова в контексті мультилінгвальної полікультурної освіти / О. Бігун // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації: [Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції ELLIC 2017]. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2017. – С.245–251.
 6. Бігун О. Образ Парижа в прозі Поля Верлена / О. Бігун // Contemporary Issues in Philological Sciences: Experience of Scholars and Educationalists of Poland and Ukraine: [International Research and Practice Conference, April 28-29, 2017]. – Lublin: Lublin Science and Technology Park S. A., 2017. – PP. 142–146. іноземне видання;
 7. Бігун О. Перспективи мультилінгвальної освіти у ВНЗ України / О. А. Бігун // Innovative educational technologies: experience of the European Union and its introduction into the process of training philologists: [Scientific pedagogical internship, August 14-20, 2017]. – Lublin: Lublin Science and Technology Park S. A., 2017. – PP. 20-24. іноземне видання;
 8. Бігун О. А. Курс лекцій із навчальної дисципліни «Література країни, мова якої вивчається (ХІХ – початок ХХ ст.)»: [навчально-методичний посібник] / О. А. Бігун. – Івано-Франківськ, “ІНІН”, 2017. – 92 с.
 9. Бігун О. А. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Література країни, мова якої вивчається (від початків до сьогодення)»: [навчально-методичний посібник] / О. А. Бігун. – Івано-Франківськ, “ІНІН”, 2017. – 72 с.

2016

 1. Bigun O. The Psalms in French and Ukrainian Literatures: Versions by Clément Marot and Taras Shevchenko / O. Bigun // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Vol. 3. №4. – 2016. – PP. 76 – 83. (Index Copernicus);
 2. БігунО. «Гаспар із пітьми» Алоізіуса Бертрана: до витоків жанру поезії в прозі у французькій літературі / О. Бігун // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського: [зб. наук. праць]. – Миколаїв: МНУ імені В. Сухомлинського, 2016. – Вип. 2(18). – С.34–38. фах.;
 3. Бігун О. Візантійська духовна традиція у творчості Тараса Шевченка: художньо-смислові акценти / О. Бігун // Щорічний науковий збірник Шостої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики  “Діалог мов – діалог культур / Під ред. О. Новікової, Петера Гількеса, Ульріха Шваєра. – München: readbox unipress –readbox publishing gmbh Open Publishing LMU, 2016. – РР. 15–21. (іноземне видання);
 4.  Бігун О. А. Екзегетика «соборності» у творах Тараса Шевченка  / О. А. Бігун // Прикарпатський вісник НТШ. Серія: Слово. (Науковий журнал). – Івано-Франківськ: Плай, 2016. – № 2 (34). – С. 272–276. фах.;

2015

 1. Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття: [кол. монографія / за ред. Степана Хороба / Вид. серія кафедри україністики Варшавського ун-ту та Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2015. – 492 с.;
 2.  Бігун О. Псалмодія Тараса Шевченка в компаративних студіях / О. Бігун // Studia Ucrainica Varsoviensia (3). – Warszawa, 2015. – PP. 237–249. (іноземне видання) Index Copernicus;
 3. Бігун О. Суспільний ідеал Тараса Шевченка: парадигма Заповіту / О. Бігун // Шевченкознавчі студії: [зб. наук. праць / ред. кол.: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – Вип. 18. – С. 42-49. фах.;
 4. Бігун О. Переклади Біблії та їх рецепція у творах Тараса Шевченка / О. Бігун // Studia Ukrainica Poznaniensia. – Zeszyt ІІІ. – Poznań, 2015. – C. 25–31. (іноземне видання) Index Copernicus ;
 5. Bigun O. L’oeuvre de Taras Chevtchenko et Adam Mitskevitch comme un phénomène de dialogue des cultures / A. Astafiev, O. Bigun // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: літературознавство / за ред. д. ф. н. Ткачука М. П. – Тернопіль: ТНПУ, 2015. – Вип. 42. – С. 218–227. фах.;

                                                          

                                                          2014-2006

 1. Бигун О. А. Образ монастыря в поэзии Тараса Шевченко: рецепция и типология древнерусской агиографической традиции / О. А. Бигун // Концептуальные проблемы литературы: художественная когнитивность: [тематический сборник / Ред кол.: А. В. Кузнецова (научный редактор) и др.].  – Ростов-на-Дону: Академцентр, 2014. –Вып. 7. – С. 37-44. фах.;
 2. Бігун О. Генеза та еволюція християнського дидактизму у творчості Тараса Шевченка / О. Бігун // Тарас Шевченко в новітніх парадигмах наукового знання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 20-21 лютого 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Хмельн. гум.-пед. академія. – Хмельницький: ФОП Цюпак А. А., 2014. – С. 14-23.
 3. Бігун О. Християнський месіанізм: Тарас Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство / О. Бігун // Шевченкознавчі студії: [зб. наук. праць / ред. кол.: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – Вип. 18. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 3–9. фах.;
 4. Бігун О. Візантійська концепція святості у творах Тараса Шевченка / О. Бігун // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: [зб. наук. праць / ред. кол.: Т. Салига (голова) та ін.]. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – Вип. 60. Ч. 2. – С. 59-66. фах.;
 5. Бігун О. А. Образ воїнства Христового в поезії Тараса Шевченка / О. А. Бігун // Наукові записки. Серія “Філологічна”: [зб. наук. праць / ред. кол.: Архангельська А. М. та ін.]. – Острог: Вид-во нац. ун-ту “Острозька Академія”, 2014. – Вип. 46. – С.45-48. фах.;
 6. Бігун О. А. Чернецтво у творах Тараса Шевченка: компаративний аналіз аскетичної проблематики // Літературознавчі студії: [зб. наук. праць / ред. кол.: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – Вип. 40. Ч. 1. – С. 38–46. фах.;
 7.   Бігун О. Іконічність художнього образу: Пресвята Трійця у творчості Тараса Шевченка / О. Бігун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика: [зб. наук. праць / ред. кол.: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – Вип.  (1)25. – С. 5–9. фах.;
 8. Бігун О. Образ книги у творчості Тараса Шевченка (контактно-генетичний та історико-типологічний аспекти) / О. Бігун // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. Т. VI (174). – С. 48–54. фах.;
 9. Бігун О. Освячення ножів: до етичних парадоксів поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки» / О. Бігун // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Вип. 1 (31). – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2014. – С. 33–37. фах.;
 10. Бігун О. Біблійна топіка в малярстві та поезії Тараса Шевченка: типологія міжмистецької взаємодії / О. Бігун / Studia Ukrainica Poznaniensia (Poland). – Zeszyt 2. – Poznań, 2014. – C. 177 – 185. (іноземне видання) Index Copernicus;
 11.   Бігун О. А. Художня концептосфера сакрального у творах Тараса Шевченка / О. А. Бігун // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. Сухомлинського: [зб. наук. праць / за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко]. – Миколаїв: МДУ імені В. Сухомлинського, 2013. – Вип. 4. 11(90). – С. 13–16. фах.;
 12.   Бігун О. «Кобзар» Т. Шевченка: між Старим та Новим Завітом (до проблеми літературної діалогічності) / О. Бігун // Шевченкознавчі студії: [зб. наук. праць / ред. кол.: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – Вип. 16. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 3–9. фах.;
 13.  Бігун О. А. Топос святості у творах Тараса Шевченка / О. А. Бігун // Літературознавчі студії: [зб. наук. праць / ред. колегія: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – Вип. 37. Ч. 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 31–37. фах.;
 14. Bigun O. The Symbolic and Allegoric Parallel “Kyiv–Jerusalem” in Taras Shevchenko’s Writing / O. Bigun // Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education (Krakòw, Polska). – 2013. – V. 2. – pp. 85–96.CEEOL; CEJSHBazHum;
 15. Bigun O. The Problem of Theodicy in Taras Shevchenko’s Writings / O. Bigun // Barnolipi: An Interdisciplinary International Online Journal (Calcutta, India). – 2013. – V. III. Issue I (June). – pp. 25–44. (іноземне видання)
 16. Бігун О. Мова як еманація святості: церковнослов’янізми Тараса Шевченка крізь призму семіозису / О. Бігун // Слово і Час. – 2013. – № 8. – С. 72–77. фах.;
 17.  Бігун О. А. Поетика любові у творчості Тараса Шевченка (христологічний дискурс) / О. А. Бігун // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: [міжвуз. зб. наук. праць / Гол. ред.: В. А. Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. Ч. 1. – С. 294–301. фах.;
 18. Бігун О. А. Іконографічні сюжети у малярстві та поезії Тараса Шевченка / О. А. Бігун // Літературознавчі студії: [зб. наук. праць / ред. колегія: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – Вип. 39. Ч. 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 71-80. фах.;
 19.  Бігун О. Образ-парадигма християнського храму у творчості Тараса Шевченка / О. Бігун // Славянскія літературы ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі: матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф. (Мінск, 24-26 кастр. 2013 г.): у 2 Ч. / Пад ред. Т. П. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – Ч. 1. – С. 28–32. (іноземне видання);
 20.   Бігун О. Міфологема Єрусалима в поезії Тараса Шевченка / О. Бігун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика: [зб. наук. праць / ред. колегія: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 23. – С. 8–12. фах.;
 21.   BigunO. The Phenomenon of the Bible Code in Taras Shevchenko’s Writings / O. Bigun // The Advanced Science Open Access Journal (USA). – 2013. – Issue 12 (December). – pp. 57–60. Index Copernicus;
 22.   BigunO. The Typology of the Sanctity: The Kiev-Pechery Patericon and The Kobzar of Taras Shevchenko / O. Bigun // Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education (Poland). – 2013. – V. 4. – РР. 97 – 115. CEEOL; CEJSHBazHum;
 23. Бігун О. А. До проблеми рецепції та інтерпретації біблійної притчі про Блудного сина/дочку у поетичній спадщині Т. Шевченка / О. А. Бігун // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. Сухомлинського: [зб. наук. праць / за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко]. Вип. 4. 9. – Миколаїв: МДУ імені В. Сухомлинського, 2012. – С.19–22. фах.;
 24.   Бігун О. Зооморфна метафорика в поезії Тараса Шевченка / О. Бігун // Література. Фольклор. Проблеми поетики: [зб. наук. праць / ред. кол.: О. В. Наумовська (відп. ред.) та ін.]. – Вип. 36. – К.: ВЦ «Київський університет», 2012. – С. 23–30. фах.;
 25.    Бігун О. Концепція «логосу» у творчості Т. Шевченка: патристична парадигма / О. Бігун / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: літературознавство / за ред. д. ф. н. Ткачука М. П. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – Вип. 34. – С. 12–18. фах.;
 26.   Бігун О. Категорія часу в поезії Тараса Шевченка: християнсько-антропологічні розмисли / О.Бігун / Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: [міжвузівський збірник наукових статей / гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. XXV. – С. 23–30. фах.;
 27.   Бігун О. Біблійний бестіарій поетичних творів Т. Шевченка: компаративні студії / О. Бігун / Питання літературознавства. Науковий збірник: [ред. колегія: О. В. Червінська (гол. редактор) та ін.]. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. Вип. 85 – С.114–121.фах.;
 28.  Бігун О. До проблеми «зла» у творчості Т. Шевченка: христологічна інтерпретація/ О. Бігун / Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво національного університету «Острозька Академія», 2012. – Вип.27. – С.105-107.фах.;
 29.  Бігун О. Церковний календар та його рецепція у творчості Тараса Шевченка/ О. Бігун / Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника: [зб. наук. праць / відп. ред. Гуменяк І. М.]. – Івано-Франківськ: ПП «ТУР-ІНТЕЛЕКТ», 2012. – Вип. 8-9. – С. 265-268.
 30. Бігун О. Церковно-релігійна література в українській культурно-побутовій традиції (на матеріалі творчості Т. Г. Шевченка)/ О. Бігун // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: [зб. наук. праць / Ред. кол.: В. А. Зарва (гол. ред.) та ін.]. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. ХХVІ. Ч. 1. – С. 57-65. фах.;
 31. Бігун О. А. Бог-Слово у творах Тараса Шевченка: рецепція міфологеми Максима Сповідника / О. А. Бігун // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво національного університету «Острозька Академія», 2012. – Вип. 30. – С.107–110.фах.;
 32.   Бігун О. Релігійно-філософський зміст проблеми щастя у поетичних творах Тараса Шевченка / О. Бігун // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: літературознавство / за ред. д. ф. н. Ткачука М. П. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – Вип. 36. – С. 140–144.фах.;
 33.   Бігун О. А. «Четьї-Мінеї» у творчості Тараса Шевченка: рецепція та інтерпретація / О. А. Бігун // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. –  Вип. 15., т. ІII (157). – С. 263–270. фах.;
 34.    Бігун О. Алюзивний код поезій у прозі Шарля Бодлера / О. Бігун // Вісник Львівського університету. Серія: іноземні мови. – Вип. 18. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – С. 83–90. фах.;
 35. Бігун О. Бог як національна сутність у поетичних досвідах Тараса Шевченка / О. Бігун // Логос. – 2011. – №51 (березень). – С. 2.
 36. Бігун О. Категорія «буття» у творчості Тараса Шевченка: християнсько-антропологічний контекст / О. Бігун //Шевченкознавчі студії: [зб. наук. праць / ред. колегія: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – Вип. 14. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – С. 12–18. фах.;
 37.  Бігун О. Символ хреста: спроба літературно-христологічної інтерпретації (на матеріалі поетичних творів Тараса Шевченка) / О. Бігун // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: літературознавство / за ред. д. ф. н. Ткачука М. П. – Тернопіль: ТНПУ, 2011. – Вип. 32. – С. 114–119. фах.;
 38. Бігун О. А. Мариністичні образи-символи у творчості Т. Шевченка й А. Міцкевича / О. А. Бігун // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: [міжвузівський збірник наукових статей / гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – Вип. XXIV. – Ч. 3. – С. 245–252. фах.;
 39.   Бігун О. А. Антропологічна дилема «actus humani/actus hominis»: христологічна парадигма (на матеріалі поеми «Наймичка» Т. Шевченка) / О. А. Бігун // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011.  Вип. 14. – т. ІII (149). – С. 265–270.фах.;
 40.   Бігун О. А. Феноменологія страждання у творчості Тараса Шевченка: християнсько-антропологічний аспект / О. А. Бігун // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. (Науковий журнал). – Івано-Франківськ: Видавництво «Плай» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – № 2 (14). – С. 9–16.
 41. Бігун О. Жанр поезії в прозі в контексті модернізму: компаративний аспект / О. Бігун / Література. Фольклор. Проблеми поетики: [зб. наук. праць / ред. кол.: Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін.]. – Вип.29, ч.2. – К.: Твім інтер, 2010. – С. 92–101. фах.;
 42.   Бігун О. А. Збірка Поля Верлена «Спогади вдівця»: жанрово-стильові особливості / О. А. Бігун // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010.  Вип. 13. – т. ІII (139). – С. 230–236. фах.;
 43.  Бігун О. Євангельський топос подвижництва у творчості Т. Шевченка й А. Міцкевича / О. Бігун // Питання літературознавства: [науковий збірник / ред. колегія: О. В. Червінська (гол. редактор) та ін.]. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – Вип. 81. – С. 239–249. фах.;
 44.   Бігун О. А. Компаративне осмислення інтермедіальних аспектів жанру поезії в прозі / О. Бігун // Волинь філологічна: текст і контекст. Інтертекстуальність у системі художнього мислення: теоретичні й історико-літературні виміри: [зб. наук праць / упоряд. Л. К. Оляндер] / Вип. 7. – Луцьк: Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – С. 13–20. фах.;
 45.  Бігун О. А. До проблеми формування професійно-спрямованих компетентних навичок у процесі вивчення іноземних мов студентами вищих нелінгвістичних закладів / О.А. Бігун // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: РВВ Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького, 2009. Вип.2. – С.112–115.
 46.   Бігун О. А. Модерний дискурс жанру поезії в прозі в культурно-історичному просторі України кінця ХІХ – початку ХХ століття / О. А. Бігун // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – т. VII (107). – С. 199–206. фах.;
 47.    Бігун О. А. Алюзія як засіб інтертекстуальності поезій у прозі Ш. Бодлера та М. Яцкова / О. А. Бігун // Актуальні проблеми слов’янської філології: [міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва]. – К.: Освіта України, 2008. – Вип. XVI: Лінгвістика і літературознавство. – С. 366–374. фах.;
 48.    Бігун О. Поезії в прозі Поля Верлена та Марка Черемшини: жанрово-стилістичний аспект / О. Бігун // Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті: [зб. наук. праць / yпоряд. Л. К. Оляндер]. – Вип. 6: у 2 ч. – Ч. 1. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – С. 157–166. фах.;
 49.   Бігун О. Флористичні мотиви поезії в прозі Поля Верлена та Марка Черемшини / О. Бігун // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 13. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2008. – С.200–205.  фах.;
 50.  Бігун О. А. Вираження естетичного кредо засобами поезії в прозі у творчості А. Рембо та М. Яцкова / О. А. Бігун // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки: [зб. наук. праць / відп. ред. Ю. О. Маркітанов]. – Вип. 14, т. 1. – Кам’янець-Подільський: Абетка–НОВА, 2007. – С. 51–61. фах.;
 51.    Бігун О. Генологічна специфіка ліричності жанру поезії в прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Компаративний аспект / О. Бігун // Питання літературознавства: [зб. наук. праць / ред. кол.: О. В. Червінська (гол. редактор) та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 74. – С. 91–101. фах.;
 52.  Бігун О. Настроєві мотиви поезій у прозі Стефана Малларме та Михайла Коцюбинського / О. Бігун // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: [зб. наук. праць / pед. кол.: Я. О. Поліщук та ін.]. – Рівне: РДГУ, 2007. – Вип. XVII. – С. 177–184. фах.;
 53.  Бігун О. Особливості типології жанру поезії в прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття / О. Бігун // Література. Фольклор. Проблеми поетики: [зб. наук. праць / ред. кол.: М. Х. Гуменний (відп. ред.) та ін.]. – Вип. 26. – К.: Акцент, 2007. – С. 228–237. фах.;
 54.   Бігун О. Поезія в прозі у французькій та українській літературах кінця ХІХ – початку ХХ ст. До проблеми жанру / О. Бігун // Література. Фольклор. Проблеми поетики: [зб. наук. праць / ред. кол.: А. В. Козлов (відп. ред.) та ін.].  – Вип. 28, ч. 1. – К.: Твім інтер, 2007. – С. 348–358. фах.;
 55.  Бігун О. А. Художньо-образна система поезії в прозі у французькій літературі другої половини ХІХ століття / О. А. Бігун // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: [зб. наук. праць / pед. колегія В. В. Левицький, Л. І. Бєлєхова та ін.]. – Вип. 3, ч. 1. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – С. 29–33.
 56.   Бігун О. Генеза та розвиток жанру поезії в прозі: західноєвропейський досвід / О. Бігун // Вісник Прикарпатського  національного університету імені Василя Стефаника. – Серія: Філологія (літературознавство): [зб. наук. праць / ред. кол.: В. Г. Матвіїшин (гол. редколегії) та ін.]. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006–2007. – Вип. ХІІ–ХІV. – С. 152–157. фах.

Основи міжкультурної комунікації; Сучасні лінгвістичні теорії; Вступ до романської філології; Література країни, мова якої вивчається; Друга іноземна мова (французька); Третя іноземна мова (французька).

м. Івано-Франківськ 76018

вул. Шевченка 57, к. 805

тел. (0342) 59-60-81

e-mail:

olga.bigun@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника